20 млн. лева за смяна на старите печки с нови уреди в Смолян и околните села

03 Nov, 2023

Община Смолян ще реализира нов проект за смяна на старите печки на дърва с екологични климатици, камини на пелети, уреди на газ и термопомпи.

Осигуреното финансиране по проекта за подобряване качеството на въздуха е в размер на 20 373 833,94 лева.

Това ще бъде в продължение на досегашния проект за подмяна на печките с енергоспестяващи климатици и други уреди, като всички домакинства в град Смолян и селата в общината могат да участват.

Жителите на Смолянска община показват голям интерес и активност към подмяната на горивната база.

За улеснение на гражданите, Община Смолян разкри приемна на входа на администрацията, където се приемат и завеждат заявленията.

Всички домакинства, които до сега не са се класирали, ще могат да се възползват от тази възможност.

Очаква се новият проект да обхване хиляди домакинства, които да получат чисто нови уреди за отопление.

Подаването на заявления вече тече, като крайният срок за участие е 1 март 2024 година. При необходимост този срок може да бъде удължен.

Община Смолян е бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ и кандидатства с проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян – фаза 2“

Целта на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Смолян, чрез подмяна на неефективните отоплителни уреди с ефективни такива, работещи на ток и/или пелети.

Допустими крайни получатели са само физически лица, собственици/съсобственици на самостоятелни обекти в едноетажни или многоетажни жилищни сгради в границите на населените места в община Смолян с приоритетно насочване на инвестициите в т.нар. „локални горещи точки“ по отношение на замърсяване на въздуха.

Допустими уреди за финансиране са отоплителни устройства:
– Използващи единствено електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи) – термопомпи Въздух-Въздух(климатици) и термопомпи Въздух-вода;
– на пелети;
– фотоволтаични системи за собствено потребление.

Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището.

Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: merki.smolyan@gmail.com.

1. Образеца на заявление за участие може да бъде намерен на този адрес

1.1. Приложения към заявлението за участие:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

2. Образеца на декларация за потвърждаване на участието по проекта, приложима само за кандидати, които не са получили финансиране по предходния проект може да бъде намерен на този адрес

3. Критерии за участие по проекта – PDF файл

4. Проект на договор с крайни получатели – PDF файл

5. Подробна информация за проекта и процедурата:
https://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/3425

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/12381

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура