Общинският съвет в Смолян ще заседава на 21 януари

15 Jan, 2021

Общинският съвет в Смолян ще заседава на 21 януари 2021 г. от 13:00 часа в Сесийната зала на общината с предложение за следния дневен ред:

1. Изменение в Решение № 398 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


2. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


3. Определяне цените за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар площ от общинския поземлен фонд на землищата на Община Смолян за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


4. Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на вътрешните работи по реда на Закона за общинската собственост (Петровица).
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


5. Отдаване под наем на сграда частна общинска собственост разположена в поземлен имот с идентификатор 00597.501.757 по Кадастралната карта на с. Арда, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


6. Отдаване под наем на сграда с идентификатор 81520.501.1.6 и част от поземлен имот с идентификатор 81520.501.1 по КККР на с. Чокманово, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост (общежитие с. Чокманово)
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


7. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се в самостоятелен обект на административна сграда с идентификатор 67653.918.43.13.6 по Кадастрална карта на гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост (източно крило).
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


8. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се в подземен паркинг на театъра, разположен в имот с идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


9. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост ( кв. Райково).
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост / с. Катраница/.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.923.606 по кадастралната карта на гр .Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (улична регулация).
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.59 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.678, участващ в ХХХV- за гаражи в кв.107 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


14. Приемане на Общинска програма за намаляване нивата на фини прахови частици (ФЧП10) и достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух на община Смолян.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Приемане на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Одобряване на Подробен устройствен план -устройствена план – схема за обект: “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 3, гр. Смолян, обл. Смолян“.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелни линии 20кV- втори етап“ с. Стойките, община Смолян“, подобект /‘Кабелен електропровод 20 кV от подстанция „Пампорово“ до БКТП „Родопи Дивелъпмънт““ с. Стойките, община Смолян“.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.192 в местност „Бекиря“, землище с. Гела, Община Смолян.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „база за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 67547.5.137 на Д. Топчиева в с. Смилян, общ. Смолян“.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електро захранване на жилищна сграда в поземлен имот е идентификатор 67653.1.243 на Латин Латунов в гр. Смолян“.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УЛИ VI – 9, VII – 9 и VIII – 9 в кв.1 по плана на село Смилян и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67547.501.833 в местност „Карафезово“, землището на село Смилян, Община Смолян.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект : „Кабел 20 кV от ВС Чолаков мотор до ВС Бор“ е. Стойките, община Смолян“.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


23. Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Смолян“ на Община Смолян по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на ръководните длъжности в „Териториални органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


26. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2020 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2021 г.
Докладва инж. Мариана Цекова – Зам. Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


27. Питания

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето