Община Чепеларе стартира прием за новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

15 Jan, 2021

Община Чепеларе стартира процедура за набиране на потребители за специалзиираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ и персонал за предоставянето й.

Новата услуга се разкрива в изпълнение на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му със Заповед № РД 01 2445/22.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Решение на Общински съвет – Чепеларе № 196 от 30.12.2020г.

Социалната услуга е с капацитет 20 потребители. Включва почасова грижа и подкрепа за самообслужване; движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. Предоставя се в домашна среда след извършена индивидуална оценка на потребностите индивидуален план за подкрепа.

Предоставя се от асистенти, преминали подбор и обучение, назначени на трудов договор до 01.01.2022г.

1. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

• Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

• Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

-Заявление-декларация (по образец)

-Документ за самоличност (за справка);

-Документ за самоличност на упълномощено лице/законен представител (ако е приложим, за справка);

-Удостоверение за настойничество/попечителство (ако е приложим, копие);

– Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК или други медицински документи

– Актуална епикриза и др. (ако е приложимо, копие);

– Пълномощно (свободен текст, в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

При невъзможност да се предостави социалната услуга на всички желаещи поради достигнат максимален брой на потребителите, кандидатите се включват в списък на чакащите за ползването и. Осигуряването на услугата за лицата, включени в списъка, ще става съгласно поредността на вписване.

2. Кандидатите за длъжност „Асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление – декларация (по образец):

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография (по образец) ;

4. Документ за завършено образование (копие);

5. Сертификат/и или удостоверение за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти (копие, ако са приложими);

6. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие, ако са приложими);

7. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

Изисквания към кандидатите за работа:

– Образование – първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;

– Да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

– Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;

– Да имат желание за работа с хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, готовност за предоставяне на услугата на повече от 1 потребител след провеждане на подбор и съответно обучение .

Документи се приемат всеки работен ден от 9:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:30ч. на адрес:

Образци на документите могат да се намерят в община Чепеларе – гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ №46, ет.1, стая 1 бивша сграда на“Дом за юноши“ и на официалния сайт на община Чепеларе – раздел „Проекти”

За допълнителна информация: тел. 0885323005.

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето