Мобилен екип предоставя патронажна грижа по домовете в община Мадан

01 Oct, 2019

От 1 октомври 11 лица започнаха работа, по одобрен проект на Община Мадан за предоставяне на социално–здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан”, Договор № BG05М90Р001-2.040-0104-С01, финансиран от Оперативнапрограма„Развитиена човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Услугата ще бъде предоставяна от осем домашни санитари, медицинско лице, рехабилитатор и шофьор- координатор за период от 12 месеца.

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно- социални услуги (медицинска и двигателна рехабилитация, психологическа подкрепа и домашен санитар) в домашна среда от специализиран екип.
Внедряването на този модел е в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС №28/19.01.2018 г.

Мобилната социално-здравна услуга ще се предоставя по домовете на 42 одобрени потребители –лица на възраст над 65 години; лица с валидно експертно решение на ТЕЛК; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето