Община Смолян стартира проект за изграждане на социални жилища

07 Feb, 2019

В община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-1.022-0003-C01″Изграждане на нови социални жилища в град Смолян”.

Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян”, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференцията беше открита от секретаря на община Смолян Момчил Николов. Ръководителят на проекта инж. Васка Караджова представи заложените в него дейности и резултати.

Основната цел на проекта е осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. С изграждането на този тип жилища ще се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и подпомагане справянето с тяхната сегрегация, изолация и изключване.

Мястото за изграждане на социалните жилища е в един от най-оживените жилищни комплекси в зоната с преобладаващ социален характер на града и с осигурен достъп до образователна и социална инфраструктура (училище, детска градина, болница, социални услуги и др).

Новопостроената сграда ще бъде водоснабдена с питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Смолян, канализирана и електрозахранена съгласно инвестиционните проекти, предвиждат се също мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с двигателни проблеми или други увреждания – осигуряване на подходи, рампи и др., а три от жилищата са специално проектирани за хора с увреждания.
Предвидена е и система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер със серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори), както и видеонаблюдение. Всяко жилище ще бъде обзаведено и оборудвано за осигуряване на основни битови условия за живот на настанените в социалните жилища. Около 80 представители на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение ще бъдат настанени в социалните жилища.

Настаняването в социалните жилища ще се извършва съгласно указаното в Наредба № 26 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян.

Срокът за настаняване не може да бъде по-дълъг от 3 години, с оглед осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на уязвимите групи и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване.

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето