Патронажна грижа в община Златоград

22 Mar, 2021

Проект ” Патронажна грижа + в община Златоград”е одобрен. Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с противоепидемичните мерки, наложени от разпространението на коронавируса.

Проектът е с продължителност 14 месеца и стартира от 01.04.2021г. като ще се реализират следните дейности:

Направление 1 – дейност Патронажна грижа

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

2. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Направление 2 – дейност Превенция на коронавируса в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Дейността включва следните мерки:

1. Осигуряване на ЛПС.

2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за коронавирус.

4. Допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на техника,  с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в контекста на въведените ограничения, в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

Общата стойност на проекта е 154 930,13 лева.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура