В Баните стартира социалната услуга „Асистентска подкрепа“

18 Feb, 2021

Община Баните в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обяви, че от 22 февруари 2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца с трайни увреждания с определена чужда помощ  и лица с трайни увреждания  с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
  • Декларация

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 22.02.2021 г. лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице в сградата  на Община Баните, ул. Стефан Стамболов № 3, „Център за административно обслужване на община Баните“ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа или на тел. 03025/ 22 20 в.111 ;  в. 120 или по електронна поща на адрес: obbanite@abv.bg

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Баните на адрес: www.banite.egov.bg За допълнителна информация тел.  на тел. 03025/ 22 20 в.111 ;   в. 120 – ОбА- Баните

Подобни

Избори 2021

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето