Общинският съвет в Смолян прие плана за финансово оздравяване на Общината

01 Sep, 2016

IMG_0003Общинският съвет в Смолян прие днес плана за финансово оздравяване на Общината. Гласуването беше поименно. 15 от съветниците гласуваха „За”, 9 се въздържаха, а един бе против.

Кметът Николай Мелемов не се съгласи с предложението на съветниците от КРОС да има съкращения в администрацията. Той посочи, че заплатите са ниски, двама юристи са напуснали скоро и независимо, че хората са намалели обемът от дейности, които извършва администрацията не е намалял, а напротив-увеличава се. Той беше категоричен, че до  края на март месец 2017 г. няма да има нужда от следващ план за финансово оздравяване, а общината ще отпадне от групата общини под пряко наблюдение на финансовото ведомство.

Планът за финансово оздравяване е от 32 страници,   съдържа,  анализи, таблици, числа, диаграми . Всички предложения направени от първото обществено обсъждане са допълнени и вписани в него. Екипът на кмета  Мелемов изпълнява план за финансово оздравяване още от края на 2012 година и до момента община Смолян надгражда всичко това.  В резултат на предприетите мерки много от които вече дават резултат,  към края на месец юли 2016 г., задълженията към доставчиците са редуцирани с близо 50%. Оптимизирани са разходите за вода, горива и ел. енергия и други външни услуги. С  цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси се определят критерии и финансови показатели, които подлежат на наблюдение. Планът за оздравяване включва изпълнение на мерки за повишаване на събираемостта на местните приходи, спазване на бюджетна дисциплина, мерки свързани с намаляване на разходите. Срокът за изпълнение на процедурата по оздравяване се определя до края на бюджетната 2017 година, като изпълнението на мерките не трябва да бъде за сметка на качеството на услугите, предоставяни от общината.

Във финансовия план за оздравяване на община Смолян мерките са разделени на два подхода – едните са за  повишаване събираемостта, другите са за изпълнение на плана . Ще се преразглеждат и прецизират договори, а няколко ще бъдат  прекратени, защото  не са изгодни, посочи Мелемов. Извършен е пълен анализ на ситуацията с цел подобряване и оптимизиране на разходите .

От документа, който е публикуван на сайта на община Смолян се вижда, че през 2011 г., преди Мелемов да встъпи в първия си мандат, общината не е изпълнявала шест от шестте критерия за финансова стабилност.

Първото подобрение настъпва през 2013 г. когато съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи пада наполовина – от 15,3 на 7,6%.

Второто подобрение е през 2014 г., когато бюджетното салдо за пръв път от години става положителна величина.

Третото е от края на юни месец тази година, когато наличните към края на миналата година задължения за разходи се понижават под 15% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години.

Подобрен е и още един критерий – равнището на събираемост на приходите е увеличено на 66,5% при средно за страната 66%, прието за норма.

Към настоящия момент община Смолян има проблем с два от показателите. Първият е с просрочените задължения. За половин година размерът им е свален от 4 на 3 милиона лева, но все още е на 9,3% от отчетените през последната година разходи. А трябва да са под 5%.

Вторият проблем е с размера на поетите ангажименти. Той трябва да е под 50% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години. Но  е факт, че от преди 2011 година и досега размерът им е неизменно над 200%.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура