Владимир Уручев с доклад за подобряване достъпа на земеделските стопани до обработваема земя в ЕС

28 Apr, 2017

Европейският парламент одобри с голямо мнозинство доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята.

Владимир Уручев, съдокладчик от Групата на ЕНП/ГЕРБ, отбеляза че проблемите с концентрацията се дължат отчасти на липсата на всеобхватни и актуални данни за целия ЕС относно пазара на земеделска земя, структурата на стопанствата, обема на търгуваната на пазара земя, както и движението на покупните цени и цените на арендата. Ето защо с доклада Европейският парламент изпраща силен сигнал към Европейската комисия за необходимите мерки, които трябва да се предприемат на европейско и национално ниво, за да се овладее процеса на свръх-концентрация и да се преустановят отрицателните практики на пазара на земеделска земя. Сред тези мерки Уручев посочи създаването на обсерваторен орган към ЕК, който да събира информация и данни относно покупните цени и цените на арендите, както и пазарното поведение на собствениците и арендаторите. На база събраната и анализирана информация, ЕП призовава ЕК редовно да докладва за земеползването, структурата на земеделските стопанства, движението на цените и развитието на националното поземлено законодателство на държавите-членки.

На следващо място Уручев отбеляза, че докладът отчита проблемите с регулирането на пазара на земя в новите държави-членки от Централна и Източна Европа след изтичане на мораториумите върху продажбата на земя на чужденци. „По-ниските цени на земята в тези държави провокираха засилен интерес към закупуването на големи количества земя от страна на неселскостопански инвеститори и международни холдингови дружества. Изправени пред необходимостта да защитят своите земеделски стопани, тези държави приеха редица разпоредби, които са в разрез с правилата на Вътрешния пазар (свободното движение на капитали)и Комисията стартира наказателни процедури срещу тях“, разясниУручев. Отчитайки тези проблеми, докладът призовава Комисията да публикува ясен и изчерпателен набор от критерии, които са съвместими с четирите свободи на ЕС и които държавите членки да вземат предвид при промени в националното си законодателство. „Нещо повече, с доклада настояваме да се осигури по-добър поглед на ЕП върху документите по процедурите за нарушение и насърчаваме ЕК да обмисли налагането на мораториум върху текущите процедури до изготвяне на въпросните критерии“, добави още Уручев.

Друга важна тема, залегнала в доклада, е свързана с достъпа на новите участници и младите земеделски стопани до обработваема земя. Владимир Уручев отбеляза, че основните препятствия са свързани с високите цени на земята, липсата на подходящо кредитиране и високото данъчно облагане  при наследяване.

Не на последно място, докладът отчита връзката между концентрацията на земеделска земя и директните плащания по линия на ОСП. „Тази тема ще бъде подробно анализирана в преговорния процес по реформата на ОСП, но с настоящия доклад обръщаме внимание на необходимостта да се преразгледа системата на директни плащания. Последните следва да подкрепят земеделските стопани/арендатори, които реално обработват земята, а не формалните собственици/инвеститори“, коментира Уручев.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура