Община Доспат обяви две свободни работни места

25 May, 2024

Община Доспат обявява две свободни работни места за длъжностите: началник на отдел „Европейски проекти и обществени поръчки“ (ЕПОП) и „Главен инженер“ в отдел „Общинска собственост и устройство на територията“ (ОСУТ) на пълно работно време.

1. Кратко описание на длъжностите:
1.1.     Началник отдел ЕПОП:
Ръководи и отговаря за дейността на отдела. Организира изготвянето на програми и проекти за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския Съюз, от Национални програми и фондове, и  от други финансиращи организации. Изготвя документацията и провежда процедурите по реда на ЗОП.  Изготвя програми, планове и стратегически документи свързани с развитието на община Доспат.

1.2.     Главен инженер в отдел ОСУТ:

Участие при провеждането на политиката на Община Доспат в областта на публичната инфраструктура, околната среда, инвестициите, устройственото планиране и контрола по строителството, както и за дейности определени в съответствие със специалните законови и подзаконови актове, правилници и наредби.

2.    Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
2.1. За Н-к отдел „ЕПОП“:
Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър;
Област на висшето образование – Юридическо, Икономическо или инженерно в направление – архитектура и/или строителство и/или геодезия;
Професионален опит – минимум 3 /три/ години;
Кандидатите да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
Да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определената длъжност;
Да не са поставени под запрещение.

2.2. За Главен инженер в отдел „ОСУТ“
Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
Професионален опит – 3 /три/ години;
Придобита проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ;
Да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
Да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определената длъжност;
Да не са поставени под запрещение.

Професионален опит – минимум 3 /три/ години;
Кандидатите да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
Да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определената длъжност;
Да не са поставени под запрещение.

3. Допълнителни квалификации даващи предимство:
Компютърни умения и умения за работа с програми и електронни платформи, ползвани в сферата на длъжността, за която се кандидатства;
Отлично познаване на нормативната уредба, свързана със длъжността, за която се кандидатства;
Владеене на Английски език.

4.  Необходими документи:
1.Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст);
2.Автобиография,
3.Диплома за завършено висше образование, а за длъжността гл. инженер и удостоверение за правоспособност, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
4.Документи за допълнителна квалификация, ако има такива, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
5.Документи за трудов (служебен) стаж, заверени за вярност с оригинала от кандидата;
6.Медицинско свидетелство;
7.Декларация за обстоятелствата по чл. 107а от КТ – по образец;
8.Други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник, всеки делничен ден, в деловодството на община Доспат, в срок до 17 ч. на 23.06.2024 г. включително. Кандидатите подават документи в запечатан плик, върху който са изписани имената на кандидата, електронна поща и телефон.

За информация: тел. 0895 532 700 – инж. Веселин Калфов – Секретар на Община Доспат.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура