Община Неделино ще се грижи за хора в неравностойно положение

10 Apr, 2024

На 27.03.2024г. кметът на Община Неделино – Боян Кехайов подписа с Министерство на труда и социалната политика Административен договор № BG05SFPR002-2.005-0040-С01/ 27.03.2024г.. към проект с наименование: „С грижа за хора в неравностойно положение от община Неделино“ по Процедура за подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейския съюз.

Стойността на сключения договор е в размер на 391 119,99 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца от 01.04.2024г. до 01.09.2025г.

Дейностите към проектното предложение „С грижа за хора в неравностойно положение от община Неделино“ е насочено към подкрепа на хората в неравностойно положение, която ще подобри качеството на живот, преодоляване на последиците от социално изключване, което от своя страна ще даде възможност за подобряване достъпа им до пазара на труда и интегриране в общността.

Предвижда се да бъдат идентифицирани лица от целевата група и разработване на индивидуален набор от мерки/план за действие за тяхното активно приобщаване, чрез работа на терен с цел насочването им към мениджърите на случай и психолога за последващи действия по решаване на конкретни казуси и интеграция на пазара на труда.

В рамките на проекта ще бъдат назначени 10 индивидуални мениджъри, които активно да подпомагат хората в неравностойно положение от община Неделино, според техните индивидуални нужди.

Предвидени са подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда, оказване на психологическа подкрепа на 20 лицата от целевата група и техните семейства.

Ще бъдат организирани информационни кампании с местни работодатели за преодоляване на дискриминационните нагласи на някои от тях и насърчаването им за предоставяне на възможност за получаване на подкрепа при включване в заетост и наемане на лица в неравностойно положение.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура