Стартира кампания за предотвратяване образуването на отпадъци в 10 училища

18 Sep, 2023

На 15.09.2023 г. се проведе Информационно събитие по проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0027-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е част от процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Приоритетна ос 2 “Отпадъци” на ОП “Околна среда” 2014-2020 г.

По време на събитието бяха представени общите цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта, извършените дейности до момента, както и предстоящите събития в 10-те училища в община Смолян, включени в проекта.

Предстои провеждането на кампания за установяване на нов модел на поведение за предотвратяване образуването на отпадъци, която ще се проведе с участието на учениците от начален, основен и среден курс от 10 общински училища на територията на община Смолян.

Ще бъдат проведени 22 бр. презентации, 20 бр. демонстрации на процеса на отделяне на отпадъците и компостиране, информационна кампания на национално и регионално ниво за популяризиране на резултатите от проекта, както и други дейности насочени към повишаване на информираността за рециклиране в община Смолян.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура