Осъщественият напредък и затрудненията в изграждането на Лаборатория 6 – Интегрирани енергийни системи, бяха представен от нейния ръководител доц. д-р Благой Бурдин. Това е най-мащабната и най-сложна лаборатория в рамките на проекта, която ще позволи изследвания в прединдустриални мащаби и осъществяване на силна връзка наука-бизнес.

Ще включва фотоволтаичен парк, емулатор на вятърен генератор, а добитата енергия от възобновяеми източници ще се съхранява, освен в батерии от различен тип, но и като водород за захранване на първата в България водородна зарядна станция. С това ще се постави началото на изграждането на водородна зарядна инфраструктура в страната.

На мобилната водородна станцията се разчита за захранване на първия в България водороден електромобил, който вече получи регистрация на името на ИЕЕС-БАН, водеща организация на проекта ЦК „ХИТМОБИЛ“. Неговата първа демонстрация бе направена в края на пресконференцията.

ЦК „ХИТМОБИЛ“ и ИЕЕС-БАН ще поставят началото на изграждането на водородни станции за транспортни цели у нас. Вече е в процес на изграждане площадка за разполагане на първата в страната мобилна водородна зарядна станция.

С нейното монтиране ще бъде завършена Лаборатория 6: Интегрирани енергийни системи, която ще позволи демонстрирането на водородни технологии за енергийни и  транспортни приложения и разгръщането на изследователска програма за експериментални надлюдения върху технически параметри на водородни електромобили.