До 28 април се приемат заявления за смяна на старите печки с климатици

18 Apr, 2023

Наблюдава се изключителен интерес от страна на жителите на Смолян към проекта за подмяна на горивната база.

Припомняме, че по настоящия прием заявления за участие по проекта “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян” се приемат до 28 април 2023 г.

По проекта се финансират уреди работещи на пелети (сухи камини, камини с водни ризи, котли); на ток – климатици; на газ – котли; уреди на друга биомаса (печки екодизайн).

Заявленията получени от настоящия прием ще бъдат разглеждани извън досега приетите и ще бъдат на отделно класиране. Приоритетно ще бъдат финансирани заявленията подадени до 07.05.2021 г.

Допустими кандидати са домакинства, които към настоящия момент се отопляват с уреди на дърва и/или въглища. Изискуемите документи за кандидатстване са:

Заявление по образец и Специализиран въпросник; Документ за собственост на жилището. ( Нотариален акт, договор за покупко-продажба).

Ако правото на собственост се основава на реализирано право на строеж, следва да се представи не само документ, удостоверяващ наличието на отстъпено право на строеж, но и документ, удостоверяващ, че то е надлежно упражнено: документ за въвеждане в експлоатация на основание чл.177, ал.2 или 3 от ЗУТ, удостоверение по чл.202, ал. 1 от ЗУТ, удостоверение по § 16, ал.1 или § 127, ал.1 от ЗУТ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ право на собственост въз основа на реализираното право на строеж.

Заявлението за участие, заедно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие.

Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: merki.smolyan@gmail.com.

Всички монтажи ще бъдат извършени до месец ноември 2023 г., посочиха от Община Смолян.

Проектът „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ е от важните за Общината, финансиран е по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, № BG16M1OP002-5.003-0004 .

Подробности на: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/4410

 

Снимки: Община Смолян

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура