Укрепват общинския капацитет на Златоград по проект

04 Apr, 2023

Стартират дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0141-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Златоград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проекта е да се повиши качеството на предлаганите социални услуги, като се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към нови механизми, на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Златоград.

Реализацията на настоящия проект ще предостави интегрирана подкрепа на Община Златоград, в изпълнение на правомощията и по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

С реализирането на проектното предложение ще се улесни предоставянето на по-ефикасна и качествена грижа на уязвимите групи от Община Златоград.

Ще се даде възможност на Община Златоград, като доставчик на социални услуги в общността, да изработва по-качествени анализи и проучвания в сферата на социалните услуги. Проектното предложение „Укрепване на общинския капацитет на Община Златоград“ е в съответствие с Приоритет 2 – „Социално включване и равни възможности“ и ще допринесе за постигане на специфична

Цел 3 – Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпа, включително за хора с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочна грижа.

Дейностите по проекта са:

1. Текущ ремонт на помещение, пригодено за офис, включващ: боядисване на помещението, подмяна на осветителни тела, закупуване на офис-оборудване – 2 бр. компютри, мултифункционално устройство, 2 бр. бюра, 2 бр. офис столове, посетителска маса и столове. Тази дейност ще бъде реализирана в първите два месеца от стартиране на проекта.

2. Наемане на две лица, на трудов договор, за изпълнение на задълженията и отговорностите на Община Златоград по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ, във връзка с насочването на потребители от общината за ползването на социални услуги в общността.

Лицата ще упражняват контрол при предоставяне на механизма „лична помощ“ и „асистентска подкрепа“ и при предоставяне на разкрити и функциониращи социални услуги, делигирани от държавата дейности на територията на община Златоград, провеждане на разяснително-информационни дейности за предоставянето на социални услуги. Лицата ще участват активно в планирането на дейностите по изработването на национална карта на социални услуги.

3. Обучение и супервизия на новонаетите лица и на други общински служители, ангажирани със сферата на социалните дейности, които участват в изпълнение на правомощията по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

4. Изготвяне на анализи и проучвания от потребностите от социални услуги в Община Златоград.

5. Подкрепа на Община Златоград за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги и за разработване на програма за развитие на качеството на социални услуги.

6. Провеждане на разяснително-информационна кампания за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на жителите на Община Златоград, относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хора с увреждания.

Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започват от 01.04.2023 г.

Проектът е на стойност 57 155,00 лева.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура