Набират кандидати по програмата за достъпна жилищна среда и лична мобилност

23 Jan, 2023

В периода 23.01.2023 – 24.04.2023 г. Министерство на труда и социалната политика обявява процедура за набиране на проектни предложения по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” и Компонент 2 „Лична мобилност” на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, информира Община Смолян.

КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” (К1)

Допустими кандидати: За финансиране по К1 може да кандидатства всяко лице с трайно увреждане с изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на Закона за хората с увреждания. Тази оценка се изготвя в дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на лицето и служи за служебна проверка на декларирани обстоятелства от кандидата за идентифицирането му като обект на Програмата.

  • Допустим кандидат по К1 е всяко физическо лице – собственик на индивидуална жилищна сграда (еднофамилна или многофамилна с до 3 самостоятелни обекта), което е с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда;
  • Допустим кандидат по К1 е всяко юридическо лице – сдружение, което е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
    Допустими проектни предложения

Допустимо за финансиране по Компонент 1 е всяко проектно предложение за изграждане/поставяне на рампа и/или подемна платформа, и/или асансьор за преодоляване на различни нива в жилищната сграда, въведена в експлоатация, съответстващо на нормативните изисквания за достъпност и за което е налице одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж/поставяне.

Финансирането на всяко проектно предложение по Компонент 1 е на стойност до 100 000 лева с ДДС.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, ет. партер, стая №1
NP_K1@mtsp.government.bg
Тел: 02 / 981 39 42; 02 / 811 96 74; 02 / 811 94 69

КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ” (К2)

Допустими кандидати по Компонент 2 на Програмата са: хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Допустимо за финансиране по Компонент 2 на Програмата може да бъде проектно предложение за следните дейности:

  • изменение в конструкцията при приспособяване/преустройство на органите за управление на МПС;
  • закупуване на МПС с извършено изменение (фабрично или извън фабрично) в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за управление. Финансирането не включва разходите, свързани с прехвърлянето и регистрирането на закупеното МПС;
  • изменение в конструкцията при монтиране на помощно съоръжение/ приспособление за качване/ сваляне на инвалидна количка в МПС.
  • обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидата, при липса на такава.

Финансирането на всяко проектно предложение по Компонент 2 е до 8 000 лева с ДДС.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО К2:
1051 гр. София, ул. „Триадица” №2,
Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)
saf@mlsp.government.bg
Тел: 02 / 811 96 73, 02/811 96 81, 02/811 94 01, 02/811 96 28


Повече информация, както и необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по двата компонента могат да бъдат намерени на адрес: Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (government.bg)

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 и 2 на Програмата се подават до 24.04.2023 г. включително, на хартиен носител, на място (от понеделник до петък вкл. – 9:00 – 17:30 ч.), по куриер или по пощата на адрес:

1051 гр. София
ул. „Триадица” №2
Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

!!! Документи, получени след 24.04.2023 г., няма да се приемат от МТСП.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура