Проведе се обществено обсъждане на плана за оздравяване на община Смолян

10 Aug, 2016

IMG_0003Не се допускат нови просрочени задължения, а се погасяват стари. Повишена е и събираемостта на данъците, отчете зам.-кметът Венера Аръчкова.

Три часа продължи общественото обсъждане на проекто-плана за оздравяване на община Смолян.  Зам-кметът Венера Аръчкова посочи, че той е  разработен на база Решение на Общинския съвет  и  чл.130 „д”  от Закона за публичните финанси. Планът има за цел да осигури финансова стабилност на община Смолян и преодоляване на финансовите затруднения чрез ефективно управление на ресурсите си. Той отговаря на изискванията и методологията на финансовото министерство. Макар и неразписан, община Смолян изпълнява план за финансово оздравяване още от края на 2012 година. В резултат на предприетите мерки, много от които вече дават резултат, към края на месец юли 2016 г., задълженията към доставчиците са редуцирани с близо 50%. Оптимизирани са разходите за вода, горива и ел.енергия и други външни услуги, посочи зам.-кметът. Аръчкова добави, че с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси се определят критерии и финансови показатели, които подлежат на наблюдение

Тя каза, че ако Закона за публичните финанси е бил приет през 2009 или 2010 г., още тогава община Смолян е щяла да бъде обявена пред фалит. В  2011 г. поетите ангажименти са били в размер на 86  341 166 лв.  През 2012 г. са намалели на 76 114 314 лв., през 2013  – 75 673 755 лв. Видно от данните,  поетите ангажименти  наследени от сегашното общинско ръководство намаляват и към момента са  72 032 876 лв.

По отношение на другите показатели,  от 2009 г. до 2011 г. община Смолян е била с най-високата данъчна ставка в страната. В края на 2011 г. с решение на Общинския съвет са намалени ставките на данък превозни средства, недвижимите имоти , такса битови отпадъци и други видове данъци. Показателно е, че при намалени ставки събираемостта им е  много по-добра, коментира Аръчкова. През 2011 г. събираемостта на данъците е била 48,50 %  , а сега е   67%. Специално на битовите отпадъци е 83%, а предишни години  е била 79- 69 %. Въпреки, че са намалели драстично данъците,  събираемостта им се е  повишила.  Просрочените задължения през 2011 г.  са 3 млн.  889 хил.лв.  След одитния доклад през 2012 г. нарастват и достигат  7 млн.300 хил.лв.  Към 31 декември 2015 г. просрочените задължения са намалели до 4 млн.114 хил.лв. Не допускаме нови задължения, а погасяваме старите просрочени, поясни зам.-кметът по финансите.

IMG_0002Общинският дълг към 31 декември 2011 г. е бил в размер на 13 460 142 лв. В него влиза и кредита към Инвестбанк, който е на стойност  13 000 000 лв. и е изтеглен през 2007 г. Добре е гражданите на Смолян да знаят, че за четири години от управлението на кмета Мелемов са погасени  3 500 000 лв. от този кредит, а не както се носят слухове за 50 000 лв. , припомни Аръчкова. За програмния период 2007-2013 г. община Смолян изплаща над  2 500  000 лв. от наложени корекции по европроекти. Персоналът през 2011 г. в общинска администрация е бил  140 , а към настоящия момент е  132.  Към момента общинският дълг е 16 млн. 700 хил.лв.

В резултат на изпълнението на плана за финансово оздравяване  се предвижда приоритизиране дейностите на общината, оптимизиране и ограничаване на текущите разходи и повишаване на събираемостта на местните приходи през бюджетната 2016/17 г. Освен това постигане на по-добро управление на публичните ресурси на местно ниво и постигане на по-голяма прозрачност в дейността.  Срокът за изпълнение на процедурата по оздравяване се определя до края на бюджетната 2017 г., като изпълнението на мерките не трябва да бъде за сметка на качеството на услугите, предоставяни от общината.

Обсъден бе и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян . Постъпиха и предложения на граждани.

На общественото обсъждане присъстваха председателят на Общинския съвет Славка Каменова, общински съветници, зам.-кметът инж.Мариана Цекова и граждани.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура