Населението в област Смолян продължава да намалява и застарява

13 May, 2024

Демографската картина на област Смолян през 2023 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, нараства броят на изселените и заселените.

Това обявиха от Отдел “Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро “Юг“.

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2023 г. е 92 107 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 1 247 души, или с 1.3% (при 0.03% за страната).

Мъжете са 44 055 (47.8%), а жените – 48 052 (52.2%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 091 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са 26 616, или 28.9% от населението на областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 1.1 процентни пункта, а спрямо 2015 г. увеличението е със 7.6 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 33.5%, а на мъжете – 23.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (43.4%), Неделино (32.9%), Борино (32.79%) и Чепеларе (32.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 24.0%, Рудозем – 24.7% и Мадан – 26.7%.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години са 9 749, или 10.6% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 13.1%, Смолян – 11.4%, Доспат – 11.2% и Мадан – 11.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 5.3%.

Към 31.12.2023 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 65.2%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение през 2005, 2010 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 39.2, 41.1 и 48.7%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 60.1%, отколкото в селата – 72.7%. Най-неблагоприятно е съотношението в община Баните (95.1%), следвана от Чепеларе (72.5%), а най-благоприятно – в общините Доспат – 54.4%, Рудозем – 60.7 и Мадан 60.3%. За страната този показател е 61.0%, а за София (столица) – 51.5%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.0 години през 2010 г. нараства на 47.8 години през 2020 г. и достига 49.2 години в края на 2023 година. Процесът на остаряване се проявява по различен начин при мъжете и жените, като при мъжете средната възраст на населението е 47.0 години, а при жените – 51.3 години.

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват, както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2023 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2023 г. е 51 569 души, или 56.0% от цялото население, като мъжете са 27 724, а жените – 23 845. Трудоспособното  население е намаляло с 1 210 души, или с 2.3% спрямо предходната година. Към края на 2023 г. в над трудоспособна възраст са 29 938 души, или 32.5%, а под трудоспособна възраст – 10 600 души, или 11.5% от населението на областта. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2023 г. това съотношение е 44 (най-ниското в страната). За сравнение, през 2005 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 134 млади хора. Най-благоприятно е това съотношение в общините Рудозем – 55 и Смолян – 54. Най-нисък е този показател в общините Баните и Неделино, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 22 и 30 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Към 31.12.2023 г. в градовете живеят 52 817, или 57.3%, а в селата – 39 290, или 42.7% от населението на областта. За страната процентите са съответно 73.5 и 26.5. Към края на 2023 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 – села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение. Към края на годината населените места без население са 8. Най-голям брой населени места без население има в община Смолян. В 97, или в 40.4% от населените места живеят под 50 души. С население над 5 хил. души са три града в областта и в тях живее 38.6% от населението.

През 2023 г. в Област Смолян са регистрирани 472 родени деца, като от тях 471 (99.8%) са живородени. Коефициентът на обща раждаемост през 2023 г. е 5.1‰. Броят на живородените момчета (237) е с 3 по-голям от този на живородените момичета (234), или на 1 000 живородени момчета се падат 987 момичета. В градовете и селата живородените са съответно 295 и 176 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 5.5‰, а в селата – 4.5. В териториален аспект най-висока е раждаемостта в общините Борино – 7.0‰, Рудозем – 6.8‰ и Доспат – 5.8‰. С най-ниска раждаемост през 2023 г. са общините Баните – 1.9‰, Златоград – 3.5‰ и Неделино – 4.5‰. Общо за страната коефициентът на раждаемост е 8.9 на хиляда. Област Смолян е на последно място в страната по този показател, като след него са Перник – 6.4, Габрово – 6.8 и Кюстендил – 7.1.

През 2023 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.45, в градовете той е 1.43, а в селата – 1.49. За сравнение, през 2005 г. той е бил 1.14 деца, през 2015 г. – 1.28 деца, а през 2020 г. – 1.49 деца. Тоталният коефициент на плодовитост, изчислен въз основа на фертилният контингент жени, който обхваща жените на възраст 15 – 49 навършени години е преизчислен към 9.05.2024 година. Тоталният коефициент на плодовитост общо за страната е 1.79 деца през 2023 година.

През 2023 г. средната възраст на майката при раждане на дете в областта е 29.7 години, а на първо дете – 27.9 години. Регистрирани са 8 случая на многоплодни раждания, при 5 през 2022 година.

През 2023 г. броят на живородените извънбрачни деца е 312, или 66.2% от всички живородени. В териториален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени в общините Чепеларе (83.3%), Девин (81.3%), Мадан (75.5%) и Смолян – 74.8%, а най-нисък – в Доспат (28.6%), Борино (29.4%) и Златоград и Неделино – по 54.5%.

През 2023 г. са умрели 1 571 души, а коефициентът на обща смъртност е 16.9‰. Смъртността сред мъжете (18.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.9‰). През 2023 г. на 1 000 жени умират 1 043 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.4‰) отколкото в градовете (13.6‰).

С най-висока смъртност в областта се отличават общините Баните (28.6‰), Неделино (19.1‰) и Чепеларе (18.5‰). С най-ниска смъртност са общините Рудозем – 11.8‰, Доспат – 15.1‰ и Борино – 15.2‰. През 2023 г. в областта са починали 2 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 4.2‰.

Регистрираните юридически бракове в област Смолян през 2023 г. са 249 и са с 18 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 50.6% (126) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 123 брака. Броят на сключените бракове определя коефициента на брачност, който през 2013 г. е 1.9‰, а през 2023 г. – 2.7‰. Средната възраст при сключване на първи брак на мъжете през 2023 година е 36.2, а на жените 33.1 години.

С най-много бракове на 1 000 души от населението са общините Рудозем (3.9‰), Мадан (3.5‰) и Златоград (3.1‰). Най-нисък е коефициентът на брачност в община Чепеларе – 1.7‰.

Броят на разводите през 2023 г. е 70 и е с 8 по-малко от този през 2022 година. От всички прекратени бракове 67.1% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по “взаимно съгласие“ (77.1%), следват причините “несходство в характерите“ (15.7%), “фактическа раздяла“ (5.7%) и “изневяра“ (1.4%). Средната възраст при бракоразвод на мъжете през 2023 година е 47.2, а на жените 44.0 години.

През 2023 г. изселените от област Смолян са 1 784, от които 245 в чужбина и 1 539 в рамките на страната, като от тях 467 сменят местоживеенето си в рамките на областта. От Смолян в Пловдив са се преместили 531 души. По-голям е броят на изселените мъже (901) в сравнение с този на жените (883).

През 2023 г. заселените в областта са 1 637 (1 336 през 2022 г.), като и тук мъжете са повече – 847, а жените – 790.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на област Смолян се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2023 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта е намаляло с 1 100 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 11.8‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 8.1‰, а в селата – минус 16.9‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2023 г. всички общини в област Смолян имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по абсолютна стойност коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Рудозем (-5.0‰), Борино (-8.2‰) и Доспат (-9.3‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст са общините Баните, Неделино и Златоград, в които той достига съответно минус 26.7, минус 14.6 и минус 13.6‰.

Коефициентът на естествения прираст общо за страната през 2023 г. е минус 6.8‰. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София(столица) (-1.5‰), Сливен (-3.0‰) и Благоевград (-4.4‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.2‰, следвана от областите Габрово – минус 15.1‰, и Монтана, Кюстендил и Перник – минус 13.8‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от миграцията), който също е отрицателен – минус 147 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Намалението на населението в резултат на миграцията (вътрешна и външна), измерено чрез коефициента на нетната миграция, е -1.6‰. През 2023 г., за разлика от предходната година, не всички общини на област Смолян имат отрицателен механичен прираст. С най-голямо намаление на населението в резултат на миграция са общините Доспат (-8.9‰), Златоград (-5.7‰) и Мадан (-5.5‰), а увеличение има в общините Борино (12.3‰), Баните (8.4‰), Чепеларе (7.3‰) и Неделино (3.9‰).

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура