Община Неделино ще продължи да предоставя грижа в дома на уязвими жители

18 Apr, 2024

На 28 Март 2024 г. община Неделино подписа Допълнително споразумение № 2 към Договор № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Неделино“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Приоритетна ос № 3: „Социално включване и равни възможности”, по процедура № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Обща стойност на Безвъзмездната финансова помощ – 424 805.07 лева, Финансиранo от Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Неделино.

Специфични цели:

– Да се предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на хората с невъзможност за самообслужване и на хората с увреждания.

– Да се осигури здравно-социална грижа, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение на основата на индивидуалната оценка на потребностите.

– Да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване на правото на възрастните хора и лицата с увреждания за независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразно техните възможности и специфични потребности.

Срок за изпълнение на проекта – 20 месеца

Начало на проекта – 21.11.2022 г.

Край на проекта – 21.07.2024 г.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура