Местният парламент в Смолян ще заседава на 25 април

16 Apr, 2024

Общинският съвет в Смолян ще проведе редовно заседание на 25 април (четвъртък) от 13:00 часа в Сесийната зала.

В предложения Дневен ред са включени 27 точки:

1.Приемане на годишен доклад за 2023 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Смолян за периода 2021-2027 година.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


2.Приемане на Годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на Програмата за намаляване нивата фини прахови частици /ФПЧ10/ и достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух на Община Смолян и Плана за действие към нея за периода 2020- 2025г.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


3.Приемане годишен отчет за 2023г. на Общинска програма за опазване на околната среда на община Смолян за периода 2022 –2028г.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


4.Приемане за сведение на Годишния отчет за 2023 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2021 – 2028 г.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


5.Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


6.Приемане на Актуализиран план за действие на Община Смолян за интегриране на ромите за периода 2024-2027 г.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


7.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект : „Кабелна линия 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3х1х185мм2/ от ЖPN№20 на ВЛ 20 kV „Серафимово“ до нов БКТП в УПИ I, кв.81 /ПИ 67547.507.8/, с.Смилян, община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


8.Одобряване на Подробен устройствен план –парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Селскостопанска сграда“ на Маунтийн бийф в им.49014.12.422, с.Момчиловци, общ.Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


9.Одобряване на Подробен устройствен план –парцеларен план за обект : „Кабел НН за захранване на селскостопанска постройка в поземлен имот 67653.300.479, местност „Рупцовото“, кв.Устово, землище Смолян“.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


10. Одобряване на пазарна цена за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 67653.917.751 по кадастралната карта на гр. Смолян, участвуващ в УПИ LVIII- Озеленяване, кв.173 по плана на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


11. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.14 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


12. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 81520.501.9038 и част от поземлен имот с идентификатор 81520.501.9037 по кадастралната карта на с. Чокманово, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


13. Отдаване под наем на общински терени разположени в поземлен имот с идентификатор 48814.2.399 по кадастралната карта н с. Могилица, за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


14.Отдаване под наем на общински терен в поземлен имот с идентификатор 67547.501.339 по кадастралната карта на с.Смилян, за поставяне на преместваем обект-навес по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


15. Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост, находящо се в сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр.Смолян, Административна сграда (Автогара), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


16. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян (Стоматологична поликлиника ), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


17. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на гр. Смолян и с. Момчиловци, общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


18.Продажба на общински жилищен имот–самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.1.6 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


19. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


20. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2024 г. за изтъкнати дейци и творци от областта на науката, културата, образованието, техниката и журналистиката по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


21. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2023 г.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


22. Кандидатстване на Община Смолян по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.
Докладва: Николай Мелемов–Кмет на Община Смолян

ДОКЛАДНА


23.Актуализиране състава на комисия за определяне на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


24. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на терени общинска собственост за поставяне на рекламни съоръжения, като елемент от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл. 56 от ЗУТ и Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

ДОКЛАДНА


25. Приемане на Годишния финансов Отчет за 2023 г. на „Център за Психично Здраве – Смолян“ ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404.
Докладва: Димитър Кацаров – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


26.Обсъждане разширяване дейността на Временната комисия за проучване възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в гр.Смолян, и в тази връзка увеличаване на състава и.
Докладва: Димитър Кацаров – Председател на ОбС – Смолян

ДОКЛАДНА


27. Отговори на питания и разни

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура