Училището в маданското село Средногорци ще бъде обновено

31 Jan, 2024

На 24.01.2024 г. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Мадан се подписа Административен договор № BG06RDNP001-7.020-0119-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Сключеният Договор е за изпълнение на проект с наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ С. СРЕДНОГОРЦИ, ОБЩИНА МАДАН.

Одобрената финансова помощ по проекта възлиза 976 609,50 лева без включен ДДС (85% от размера на финансовата помощ се осигурява от ЕЗФРСР 830 118,08 лева, а 15% от националния бюджет на Република България: 146 491,42 лева). 

Срокът за изпълнение на проекта е не по-късно от 15.09.2025 г.

Общата цел на проекта е:

Интегрирано пространствено развитие и устойчиво подобряване на инфраструктурата на общината.

Конкретни /специфични/ цели:

  • предоставяне на по-качествени обществени услуги в селските райони, създаване на по-добра среда за работа, а също постигане на приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия;
  • повишаване на енергийната ефективност ще допринесе за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове и съответно ще спомогне за предотвратяване на изменението на климата.

По проекта е предвидено да се извърши следното:

  1. Топлинно изолиране на външните стени.
  2. Подмяна на дограмата със системи от PVC профили и стъклопакети.
  3. Топлинно изолиране на покрива.
  4. Топлинно изолиране на пода.
  5. Промяна на отоплението с внедряване на инверторна термопомпена система въздух-вода. Термопомпената инсталация ще повиши комфорта в сградата, ще намали разходите за отопление на сградата като ще ползва частично енергия, произведена от фотоволтаичната инсталация.
  6. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди.

Чрез реализирането на настоящия проект на Община Мадан ще се постигне екологична устойчивост чрез ефективно използване на ресурсите.

Изпълнението на предвидените дейности за подобряване на енергийната ефективност на училището и изграждането на термопомпена инсталация и система за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление ще предостави възможност за създаване на по-добра среда за работа и постигане на приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура