Общинският съвет в Смолян ще заседава на 12 декември

06 Dec, 2023

Местният парламент в Смолян ще проведе заседание на 12 декември (вторник) от 13:00 часа в Сесийната зала на Общинската администрация.

В предложения Дневен ред са включени 26 точки. Някои тях са:

  • „Даване на съгласие за партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „ПРИЕМНА ГРИЖА“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027″.
  • Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Синдикален Регионален Съюз към КТ „Подкрепа“–гр. Смолян.
  • Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.
  • Отмяна на Решение № 15 от 28.11.2019г. на Общински съвет – Смолян, с което е одобрена структура и обща числеността на общинска администрация Смолян и приемане на нова.
  • Определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кмет на община и кметове на кметства.
  • Избиране на представител на Общински съвет – Смолян в Областния съвет за развитие на Област Смолян.
  • Даване на съгласие, Председателят на Общински съвет Смолян да членува в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.
  • Определяне на представители на Общински съвет – Смолян в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
  • Обсъждане на постъпило предложение за избор на заместник председатели на ОбС – Смолян.

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура