Д-р Катя Христова: Успешните общини правят хората активни

19 Nov, 2023

Сдружение „Нови хоризонти”- Смолян проведе заключително информационно събитие по проект „Постигане на прозрачно, отговорно и ефективно управление в общинските администрации на областите Смолян и Разград в партньорство с гражданите и бизнеса”.

Той е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“.

Срещата се проведе в залата на Областната администрация на 17 ноември. В нея взеха участие представители на неправителствени организации, общини, общински съветници и граждани.

Събитието официално бе открито от областния управител на Смолян Захари Сираков, който поздрави гостите и пожела в бъдеще още много успешни проекти, реализирани от Сдружението. Той посочи, че приветства всяка една инициатива, която отваря вратите на администрацията. Гражданското общество не следва да търпи корупция и заобикаляне на закона.

Стоянка Люнчева, председател на УС на „Нови хоризонти“ и ръководител на проекта запозна присъстващите с целите и заложените дейности. Тя каза, че този проект е продължение на предишен от 2019 г. В него са били изследвани и Бюрата по труда.

В сегашния проект са изследвани и сайтовете на общините освен използваните въпросници за отделните политики на общините.

В рамките на проекта е изготвен подробен анализ на проведено проучване за откритостта, отчетността и взаимодействието между гражданите и общинските администрации в общините от областите Смолян и Разград. Предметът на анализа и дейността на общинската администрация обхваща четири специфични теми: качествено предоставяне на административни услуги ; прозрачност в дейността на общинските предприятия; подпомагане дейностите на НПО; ефективност на социалните политики, екологията, туризма и младежта.

Люнчева посочи, че целта е въз основа на резултатите от настоящето проучване да се формулират препоръки за подобряване на достъпността и качеството на предоставяните административни услуги и политики при взаимодействието им с граждани.

Анализът беше представен от неговия автор, гл.ас.д-р Катя Христова – Вълчева. След изчерпателното му представяне тя даде насоки и препоръки към общините, участващи в изследването.

Активната публичност на информацията за изпълнение на секторни политики като индикатор продължава да откроява и през 2023 г. по-широка група от общини с липсваща устойчивост на добри практики – под и около средната стойност за нередовно поддържана информация по изпълнение на секторни политики, получават половината от изследваните общини.

Активната публичност е основен двигател на информираното гражданско участие и нейното подобряване е от съществено значение за стимулиране на ефективните взаимодействия между общинските власти, от една страна, и местната общественост, от друга.

В този смисъл продължават да са актуални следните основни препоръки. Осмислянето на общинска комуникационна стратегия и инвестирането в официалната интернет страница на общината като основен информационен канал, но и като все по трайно налагащ се инструмент за акумулиране на обратна връзка и граждански контрол върху осъществяването на местните политики – въпреки опитите в някои общини за създаване на нови интернет страници, същите не винаги предоставят необходимата на гражданите информация, а в някои случаи се регистрира и влошаване на информационната обезпеченост или изключване на работещи функционалности.

Д-р Катя Христова направи извод, че успешните общини правят хората активни.

На сайта на сдружение „Нови хоризонти“, изследваните общини могат да се запознаят подробно с анализа и да го използват за подобряване на работата си с гражданите.

Последва дискусия с участниците във форума относно начините за подобряване на взаимодействието между граждани и институции.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура