Неделино използва система за разделно събиране на биоразградими отпадъци

13 Sep, 2023

На територията на Община Неделино се използва система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци.

На определени места, съгласно изготвена схема, ще бъдат разположени 46 броя кафяви контейнери с надпис „САМО ЗА РАСТИТЕЛЕН ОТПАДЪК”.

Контейнерите се обслужват със специализирана техника, съгласно изготвен график.

Събраните биоразградими отпадъци се транспортират до компостиращата инсталация на територията на Регионално депо Мадан.

Подробна информация с указания за видовете биоразградими отпадъци, които трябва и които не трябва да бъдат поставени в кафявите контейнери, както и схемата за разположението им и графика за обслужването им, ще бъде поместена на официалната интернет страница на Община Неделино в меню „Актуално“ (линк към страницата).

Общинска администрация – Неделино призовава жителите на всички населени места в общината да вземат участие в създадената система за разделно събиране на биоразградими (растителни) отпадъци и да се възползват от предоставената им възможност за по-добро и ефективно управление на видовете отпадъчни потоци на територията на Община Неделино.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура