Кметът на Доспат осигури финансиране за ремонт на ключова улица

19 May, 2023

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев сключи договор с Държавен Фонд „Земеделие” и МИГ „Високи Западни Родопи Борино – Доспат – Сърница” за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .

Проектът е “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 – км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат”, Процедура: “Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“ – подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Основната цел на настоящия проект е да повиши привлекателността на средата за обитаване, да насърчи развитието на туризма, а от там и да подобри икономическото развитие на община Доспат, посредством извършване на инвестиции в подобряването на публичната инфраструктура.

Специфичните цели на проекта се свеждат до:

– извършването на строително – монтажни работи – рехабилитация и реконструкция на част от улична мрежа на ул. ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 – км 0+320
– подобряване условията на живот на минимум 2191 души, формиращи населението на град Доспат.

Основен приоритет на община Доспат е подобряване на експлоатационното състояние на уличната мрежа на територията на населеното място.

За да се постигне реализиране на целта за обновяване на уличната мрежа, Община Доспат търси източници на финансиране (общинския бюджет, държавния бюджет, заемни средства, привличане на частни инициативи за финансиране на пътни участъци, осигуряващи достъп до туристически и бизнес обекти, програми на ЕС и др.), с които да осигури пълното или частично рехабилитиране и/или реконструиране на уличната мрежа.

Настоящата инициатива предвижда финансиране на проект по реда на процедура № BG06RDNP001-19.228 по подмярка 7.2. на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ВОМР на Сдружение МИГВЗР.

Насърчаването на инвестициите в инфраструктура е сред основните потребности на селския район, което е в пряка връзка с изпълнението на основната цел на Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.228, а именно „Подобряването на средата за обитаване и бизнес“.

Необходимо е тези места да се направят по – привлекателни за частните инвеститори и по този начин, косвено да се допринесе за увеличаване на жизнения стандарт на местното население.

Чрез подобряване на достъпа до основни услуги за населението и благоустрояването на малките населени места, ще се осигурят по – добри условия за създаване на успешен бизнес, както и за подобряване условията на живот.

В резултат на реализацията й ще се подобри селската среда и ще се ограничат миграционните процеси в малките населени места.

Не на последно място ще се подобри туристическия облик на община Доспат, която е сред общините с висок туристически потенциал.

Всичко това е в пълен синхрон с P6 на СВМОР: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

В допълнение, целите на настоящия проект са в съответствие с част от целите и приоритетите на Общински план за развитие на Община Доспат за периода 2014-2020, а именно: Приоритет 1 „Модернизация на базисна инфраструктура и качествена жизнена и околна среда“;

Специфична цел:

1.1: „Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура“;

Мярка 1.1.2. Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа

Резултат:

Изпълнението на строително-монтажните работи по Дейност 1 ще подобри транспортно – експлоатационните характеристики на включените в проектирането общински улици, ще се постигне оптимизиране на организацията и безопасността на движение.

Посочените подобрения включват възстановяване на платното за движение (асфалтова настилка и бордюри), осигуряване на добро отводняване чрез изграждане на бетонови риголи и безопасност на движение за всички участници в него.

Отстранени ще бъдат всички повреди, ще бъде повишена носимоспособността на уличната конструкция във връзка с повишеното и променено по вид транспортно натоварване и ще се постигне осигуряване на максимален експлоатационен период.

Преки резултати от изпълнението на Дейност 1 са:

Реконструирани и рехабилитирани на общинска улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 – км
0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат.

Преки резултати от изпълнението на проекта за населението на гр. Доспат са:

– насърчаване на социалното приобщаване, икономическото развитие и намаляването на бедността в населените места от Община Доспат.
– привличане на частните инвеститори в общината и по този начин, увеличаване на жизнения стандарт на местното население.
– подобряване на достъпа до основни услуги за населението и благоустрояването на малките населени места, което от своя страна ще осигури по – добри условия за създаване на успешен бизнес, както и за подобряване условията на живот.
– подобряване на туристическите характеристики на населените места.

В резултат на реализацията на Дейност 1 ще се подобри селската среда и ще се ограничат миграционните процеси в гр. Доспат.

Преки ползватели от резултатите на проекта ще бъдат 2191 души, формиращи населението на гр. Доспат.

Проектът e на стойност 212 370.00лв (двеста и дванадесет хиляди триста и седемдесет лв.– БФП.

Проекта е с начало: 26.04.2023 г. и край 26.04.2025г.

Срок на изпълнение: 24 месеца

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура