Община Смолян дава насоки за участие в програмата за саниране

27 Jan, 2023

Сгради в режим на етажна собственост, за които има регистрирано Сдружение на собствениците, не е необходимо да се пререгистрират, информира Община Смолян.

В случай, че има промяна в собствеността на апартамент и/или председателя и/или членовете на УС и/или процентите на участие в сдружението, е необходимо сдружението да се актуализира.

1.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ
01) Домова книга – вярно и точно попълнена с кв.м. апартамент, кв.м. изба, кв.м. таван и %, три имена на собственика/собствениците, съгласно документ за собственост; или имена на наследниците – съгласно удостоверение за наследници;

02) Покана за провеждане на общо събрание на етажна собственост – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – в случай на повече от един вход, поканата се съставя за всеки вход – приложение №1;

03) Протокол за поставяне на поканата – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – в случай на повече от един вход, протоколът от залепване на поканата се съставя за всеки вход – приложение №2;

04) Протокол от общото /учредително/ събрание на етажна собственост – НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН, съдържащ решения съгласно указанията – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис приложение №3;

05) Проект на Споразумение за създаване на сдружение – оригинал приложение №4;

06) Справка за собственик на самостоятелен обект /ССО/ за цялата сграда – оригинал приложение №6;

Забележка: В приложения №3, 4 и 5 – в колоната с имена на собствениците се изписват имената на всички собственици, съгласно документ за собственост.

  • В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);
  • Ако ССО упълномощава да го представлява друг собственик е необходимо да представят Пълномощно, което НЕ Е необходимо да е нотариално заверено.

07) Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението (председателя и двамата членове);

08) Удостоверение от Агенцията по кадастър, съдържащо информация за броя на самостоятелните обекти и идентификационния номер на имота – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;

09) Официален документ, съдържащ информация за вид строителство на сградата, година на построяване, етажност и брой на самостоятелните обекти – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис;

10) Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис, (ако е приложимо);

11) Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис (ако е приложимо).

Относно пълномощните – НЕ СЕ ИЗИСКВА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА !!!

  • Един наследник може да даде пълномощно на друг наследник да го представлява и подписва – пълномощно 1
  • Един собственик може да даде пълномощно на съсед, за да го представлява и подписва – пълномощно 2
  • Едно лице може да представлява най-много трима собственици

2. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследването за установяване на техническите характеристики и изготвянето на технически паспорт се извършват от оторизирани фирми, публикувани на страницата на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), в Регистър ЗЕЕ, вписани фирми в регистъра по чл. 44 ал. 1, които можете да разгледате на следния линк: https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

3. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

За кандидатстване по Програмата, председателят на Сдружението на собствениците внася Заявление за участие (приложение №4) с необходимите приложени документи не по-късно от 10.05.2023 г. на адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №12, в Деловодство на Общинска администрация – Смолян от 08:30-17:00 ч. всеки работен ден.

Към Заявлението се прилагат:

01) Удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а от ЗУЕС – копие, заверено „Вярно с оригинала;

02) Документ за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала”;

03) Справка за ССО – оригинал – приложение №5;

04) Покана за провеждане на общо събрание на СС – копие, заверено „Вярно с оригинала“ приложение №6

05) Протокол за поставяне на поканата за провеждане на общо събрание на СС – копие, заверено „Вярно с оригинала“ приложение №7 ;

06) Протокол от общото събрание на СС – копие, заверено „Вярно с оригинала“, съдържащ решения за участие:

ВАЖНО! На приложение №8 се извършва нотариална заверка на подписа на Управителя под протоколните решения.

Забележка: В приложения №5 и 8 – в колоната с имена на собствениците се изписват имената на всички собственици, съгласно документ за собственост.

  • В случай, че ССО е починало лице, в горепосочените приложения се изписват имената на всички наследници и се прилага Удостоверение за наследници (копие, заверено “Вярно с оригинала”);
  • Ако ССО упълномощава да го представлява друг собственик е необходимо да представят Пълномощно, което НЕ Е необходимо да е нотариално заверено.

Когато в сдружението не членуват всички собственици, се прави ново събрание и към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС. В този случай се подават допълнително и следните приложения:

– Покана за свикване на общо събрание на собствениците – копие, заверено „Вярно с оригинала“- приложение № 10;

– Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – приложение №11;

– Протокол от общо събрание, подписан от председателя на управителния съвет (управителя) – приложение №12;

07) Доклад от обследване за енергийна ефективност, съгласно действащата нормативна база за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, вкл. Сертификат и Резюме – оригинал на хартиен носител и на електронен носител /CD/.

08) Технически паспорт, издаден съгласно действащата нормативна база за техническите паспорти на строежите – оригинал, регистриран в Община Смолян, на хартиен носител и на електронен носител /CD/.

09) Декларация за държавни/минимални помощи /ако е приложимо/ приложение №3, тоест отнасят се за ССО, които извършват някоя от следните дейности:

– самостоятелните обекти в сградата се използват за извършване на стопанска дейност – независимо от предназначението на обекта (жилищно или стопанско), ССО упражняват стопанска/икономическа дейност в обекта си (като например: магазин, фризьорски салон и др.);

– самостоятелните обекти в сградата се отдават под наем – за жилищни или нежилищни цели (офис, ателие и др.);

– в самостоятелните обекти в сградата се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии;

– други стопански дейности, вкл. и тези, които не извършват стопанска дейност в момента.
В тези случаи, ССО се считат за получатели на минимална помощ и към тях следва да се прилагат условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

10) Пълномощни – оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала“ и подпис /ако е приложимо/;

11) Удостоверения за наследници – копия, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис /ако е приложимо/;

Относно пълномощните – НЕ СЕ ИЗИСКВА НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА !!!

  • Един наследник може да даде пълномощно на друг наследник да го представлява и подписва – пълномощно 1;
  • Един собственик може да даде пълномощно на съсед, за да го представлява и подписва – пълномощно 2;
  • Едно лице може да представлява най-много трима собственици

Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение.

4. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИСУН 2020

След сключването на Партньорското споразумение, Община Смолян в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия (при активно участие и съдействие от страна на СС) и ще подаде проектното предложение чрез ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ (ИСУН 2020).

Срокът за кандидатстване по настоящата процедура е 17:00 ч. на 31.05.2023 г.

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НЯМА ДА ИМА ТЕЖЕСТ ПРИ ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАМАТА!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД-етап I

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура