25 ноември – Международен ден срещу насилието над жени

25 Nov, 2022

25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените.

Той е приет по инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и други), упражнявано върху жени. За първи път този ден е отбелязан през 1999 година.

АКО СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, НЕ ОТЛАГАЙТЕ И ПОТЪРСЕТЕ ЗАЩИТА!

Защита по Закона за домашното насилие може да търси всяко лице, пострадало от насилие, извършено от:

 1. съпруг или бивш съпруг;
  2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
  3. лице, от което има дете;
  4. възходящ;
  5. низходящ;
  6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
  7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
  8. настойник, попечител или приемен родител;
  9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
  10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Във всеки един от случаите, представляващи домашно насилие, пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита! Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянен или по настоящ адрес на пострадалото лице. Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Според Закона, по искане на пострадалото лице, всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.
С последните изменения в Наказателния кодекс всички форми на домашно насилие се криминализират.

Телефони:
Национален спешен телефонен номер – 112

0800 18 676

Националната агенция за закрила на детето – + 3592 933 90 10 ;
+ 3592 933 90 11

 

Снимка: МВР

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура