Община Мадан успешно изпълнява социалния проект Патронажна грижа+

23 Nov, 2022

На 10 ноември 2022 г., в изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Мадан”, договор BG05M9OP001-6.004-0094-С01, се проведе супервизия на наетия персонал.

Супервизията се проведе от Фондация „ Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“, съгласно сключен договор.

Фокусът на проведената супервизия бе върху разглеждането на основни проблеми, свързани с професионалното ежедневие на участниците в групите.

Целта на проведената супервизия е да повиши капацитета на специалистите по социални дейности,  също така и подобрени умения на комуникация с потребителите и техните семейства. Избраната тема бе „Алтруизъм, помагащо поведение и социализация“.

След проведената супервизия бе осъществено и събеседване, с което се даде възможност на участниците да изпитат взаимна емоционална подкрепа и да се учат един от друг. Споделиха общите си преживявания, решаването на сложни задачи в професионален план, с цел научаване на нови поведения.

Обсъдени бяха и различни теми и казуси, свързани с помагащо поведение; Защо човек помага, какви са механизмите при оказване на помощ, основаваща се върху егоизма и върху алтруизма и др.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05M9OP001-6.004-0094-С01. “Патронажна грижа + в Община Мадан”.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура