Смолян ще има приют за бездомни кучета

04 Nov, 2019

Община Смолян обяви обществена поръчка за изпълнение на строителни работи на обект: Приют за временно настаняване на бездомни кучета в Смолян.

Мястото на изпълнение на дейностите по обществената поръчка е бившата сграда на ветеринарната лечебница за безстопанствени кучета в град Смолян, която следва да се обособи в приют за временно настаняване на бездомни кучета.

Предмет на поръчката:

„Изпълнение на строителни рабои на обект: „Приют за временно настаняване на бездомни кучета В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“.

Кратко описание:

Съществуващата сграда се намира в УПИ I – 923.29, 923.30, кв.2 по плана на град Смолян, северно от пътя, свързващ кварталите Райково и Устово. Сградата се е използвала по предназначение като ветеринарна лечебница за безстопанствени кучета. Сградата е едноетажна със скелетно-гредова стоманобетонова конструкция със стоманобетонов скелет за поемане на вертикални и хоризонтални натоварвания. Покривната конструкция на сградата е стоманобетонова плоча с покритие от керемиди.

Описание на видовете работи, предмет на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнението на първи етап от строителството на обекта съгласно одобрения инвестиционен проект. Изпълнението по поръчката включва: вътрешно преустройство на съществуващата сграда, направа на пристройка към нея, изграждане на стоманобетонова рампа, изпълнение на един стоманен навес, частично изграждане на подпорна стена, оформяне на дворното пространство и монтаж на ограда по имотни граници.

Вътрешното преустройство на съществуващата сграда включва премахване на тухлени зидове с 2 височина до 2,00 м, направа на боксове чрез монтаж на нови преградни стени от термопанели на конструкция, изграждане на нови преградни зидове за оформяне на манипулационна и изпълнение на довършителни работи – направа на настилки, полагане на мазилки, боядисване и др.

Към съществуващата сграда от север следва да се изпълни пристройка, в която да се оформят боксове за наранени и болни кучета. Конструкцията й е от стоманобетон върху ивичен фундамент.

По южната фасада на сградата следва да се изгради стоманобетонова рампа за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение. Дворното пространство следва да се оформи и да се изпълни ограда по имотни граници с дължина около 296,50 м и височина до 2,00 м над терен.

В обхвата на поръчката се включва и изпълнение на пет еднотипни бетонови площадки с метални навеси за боксове за временно пребиваване на бездомни кучета на покрито и открито, които да бъдат оборудвани с къщи за кучета и затворени с оградна мрежа. За целта на настоящата обществена поръчка се предвижда изпълнение на един стоманен навес (хале). Той е с двускатна покривна конструкция от стоманени профили и покритие от ЛТ ламарина с височина h=55 мм и дебелина t=0,8 мм върху столици. Предвидено е да се изпълнят хоризонтални връзки по колони и покрив. Фундирането е предвидено да се изпълни върху ивични фундаменти, като са предвидени и стоманобетонови подколонници на стоманените колони на халето.

Планира се конструкцията на навеса да се минизира и боядиса. За изграждане на халето да се използват подложен бетон С 6/8, бетон за фундаменти С20/25 съгласно БДС EN 206-1 N/A , армировка В500 и В235, горещовалцувана стомана клас S275JR. За укрепване на имота е предвидено да се изгради стоманобетонова подпорна стена с обща дължина около 83,99 м и височина от 2,50 м до 3,50 м. Стената е разделена на петнадесет ламели с деформационни фуги с дебелина 3 см между тях. За целта на настоящата обществена поръчка се предвижда изпълнение на първите три ламели. Дължината им е променлива – на Ламела 1 е 4,64 м, на Ламела 2 – 6,74 м, и на Ламела 3 – 5,00 м, а височината им над цокълната фуга е 3,50 м. За да се елиминира хидродинамичния натиск, е предвидено да се поставят барбакани Ф 110 в два реда по височина.

За оформяне на дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват ръчно подреден камък и скален материал. Скалният материал да се положи на пластове, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 2000 кг/м3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене φ = 35◦. Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбаканите. Фундирането на стената е предвидено да се изпълни върху здрава основа.

За изграждане на стената да се използват бетон с клас С20/25 и С 6/8 съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана В500 и В235. След декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа. Върху подпорната стена е предвидено да се монтира стоманен парапет.

Планира се изпълнение на площадково и вътрешно сградно водоснабдяване и канализация на обекта. За изпълнение на водоснабдяването да се използват PEHD тръби DN32PN10, DN25PN10 и DN20PN10. За изпълнение на канализацията да се използват PVC тръби Ф110 и оребрени РР тръби Ф200. Следва да бъдат изпълненени и дворно осветление с кабел СВТ 3х4мм2, монтаж на табло за управление, монтаж на стълбове за парково осветление и осветителни тела, мълниезащитна уредба и дворно видеонаблюдение посредством четири камери.

Място на извършване:

Мястото на изпълнение на дейностите по обществената поръчка е бившата сграда на ветеринарната лечебница за безстопанствени кучета в град Смолян, която следва да се обособи в приют за временно настаняване на бездомни кучета, находяща се в УПИ I – 923.29, 923.30, кв.2, по плана на гр. Смолян.

Обща прогнозна стойност на поръчката: 269 999 лв. без ДДС

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето