Вижте състава на Общинската избирателна комисия в Смолян

22 Aug, 2019

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. номер МИ-06-21512 от 20 август 2019 г. от кмета на община Смолян, област Смолян, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение номер 600-МИ от 09 август на ЦИК.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Смолян. Протоколът от проведените консултации на 16 август е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Смолян, област Смолян, в състав от 13 членове, както следва:

Длъжност
в комисията Име, презиме, фамилия

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Емилова Бенкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Михайлов Райков

СЕКРЕТАР: Емилиян Здравков Бакърджиев

ЧЛЕНОВЕ:
Златко Славчев Карамучев
Малинка Минчева Кордова
Василка Димитрова Гатешка
Маргарита Георгиева Солакова
Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
Галя Валентинова Русева
Шинка Андреева Щинкова
Андрей Емилов Петев
Елица Валентинова Маринова

Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура