Община Смолян ще дава под наем покриви за монтиране на соларни панели

22 Aug, 2019

Общинският съвет в Смолян прие докладна за отдаване под наем на покривни пространства на сгради (общинска собственост) за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали.

В Община Смолян има постъпило заявление и проявен интерес за използване на покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ ) с обща инсталирана мощност до 30kWp.

Отдаването под наем на покривните повърхности не възпрепятства по никакъв начин използването на съответните сгради и осъществяване на предвидените в тях дейности.

Сградите общинска собственост са подходящи, намират се в урбанизирана територия и като обекти имат подходящо местоположение, изложение и наклон. Използването на покривни пространства за производство на електроенергия от слънцето крие огромен екологичен потенциал.

В своето инвестиционно предложение фирмата е заявила, че при спечелването на търга ще поддържа и ремонтира покривното пространство, на което ще са разположени съоръженията, както и ще реализира поставените си „зелени“ цели, а Община Смолян ще получи допълнителни доходи от наем на покривни пространства.

Поради липсата на необходимия финансов ресурс, към настоящият момент за поддържане и ремонт на покривите на сградите общинска собственост е целесъобразно същите да се отдадат под наем за срок от 10 години, като част от покривните пространства се използват за монтиране на ФЕЦ.

Условия за публичен търг с тайно наддаване:

  • Минималната тръжна цена не може да бъде по–ниска от посочената в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, Приложение № 2 Раздел XII- Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, точка 3.1 за първа зона 1,40 лева, без ДДС за 1 кв.м. и втора зона 1,20 лева за 1 квадратен метър.
  • Кандидатите да представят описание на техническото си решение на инвестиционния проект и размера на необходимата използваема площ (включваща площта, находяща се под инверторите, монтирани на покрива на сградата, площта, находяща се под кабела между инвертора и панелите, сбора от площта на
    стъпките на стойките носещи панелите, които имат пряк контакт с покривната конструкция).
  • Наемателя може да монтира Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност до 30kWp.
  • В договора да бъде включена клауза, при прекратяване на договора обекта да се върне в първоначалното си състояние;
  • Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване, да утвърди спечелилия участник и да подпише договор за отдаване под наем за срок до 10 години.

Фотоволтаични системи (на английски: Photovoltaics, PV) се нарича методът за превръщане на соларната енергия в електрическа енергия. Фотоволтаичната система съдържа слънчеви панели, съставени от слънчеви клетки. Енергията, генерирана с фотоволтаични системи отдавна се счита за чиста и възобновяема.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура