Община Смолян успешно приключи проект, по който се предоставяха социални услуги на 196 хора с увреждания

30 Nov, 2017

Проведе се финална пресконференция по проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от община Смолян” , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Приключи още един успешен проект на община Смолян, посочи секретарят Момчил Николов. Продължителността му беше 23 месеца, от които 18 месеца се предоставяха услуги в домашна среда на общо 196 лица с увреждания от целевите групи, които получаваха подходящата за тях подкрепа. Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 лева.

Главната му цел бе подобряване качеството на живот на хора с увреждания от Община Смолян и техните семейства чрез осигуряване на основни социални и здравни услуги в общността или в домашна среда, каза при отчитането на проекта ръководителят му Таня Костадинова.

247 бяха подадените заявления от желаещите кандидати да предоставят социални услуги в домашна среда. Община Смолян извърши подбор на персонала чрез интервю, оценка и класиране в рамките на проекта. Проектът приключва с общо 119 асистенти и  помощници. От тях 74 са лични асистенти, 25 социални асистенти и 20 домашни помощници. По него  бяха назначени  социален работник, психолог , рехабилитатор и медицинска сестра. Осигурено беше медицинско обслужване – извършване на манипулации, мерене на кръвно налягане, обработване на рани, поставяне на инжекции и системи, проследяване на лечение. От медицинско обслужване се възползваха 26 потребители. Извърши се рехабилитация на хора преживели инфаркт и други болести, както и психологическа подкрепа.

Специфични цели на проекта бяха  осигуряване възможност за независимост и интеграция на хората с увреждания чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съобразени със специфичните нужди.

Подкрепа на семействата, в които има лице с увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.

Разширяване обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността и подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи.

Целевата група по проекта бяха  хора с увреждания и техните семейства.
Основни дейности, които се реализираха по време на проекта са управление и отчетност , информиране и  кандидатстване, оценка и класиране на кандидати за ползване на почасови услуги. Целта беше да се даде възможност на хората с увреждания за равен достъп до ползване на социални услуги в домашна среда. Беше оказана подкрепа на потребителите на услуги за подобряване живота им.
След приключване на проекта община Смолян ще сключи споразумение с Агенцията за социално подпомагане във връзка с постановление 137 от 5 юли 2017 г. на МС за удължаването на социални услуги в домашна среда със срок до 31 декември 2017 г.
Секретарят Момчил Николов заяви, че Министерството на труда и социалната политика планира през следващата година финансирането по тези проекти да продължи. „На този етап не е ясно как, но най-вероятно от държавния бюджет като вероятно тежестта за общините ще се увеличи. Съпътстващите услуги като психолог и медицинска сестра ще бъдат за сметка на общината. Приключваме проекта на 31 декември, но има надежда, че ще продължим с обгрижването на хората с увреждания в общината и през следващата година“, каза още Николов.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура