Смолянска област с най-голям размер отпуснати средства за Регионална програма за заетост

14 Sep, 2016

5На заседание на Комисията по заетостта, ръководено от заместник-областният управител Андриян Петров, бяха обсъдени Регионалните програми за заетост и обучение. Участваха Фани Николова от ДРСЗ-Пловдив, представители на бюрата по труда, представители на общините, Неправителствени организации, работодателски организации, синдикати, представители от Дирекция „Инспекция по труда” и експерти от Областна администрация-Смолян.Фани Николова запозна присъстващите с промените по отношение реализацията на регионалните програми. През декември 2015 г. бяха приети промени в Закона за насърчаване на заетостта (Обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.), съответно и промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (Обн., ДВ, бр.62 от 2016 г„ в сила от 09.08.2016 г.), които предвиждат реализирането на една регионална програма за всяка административна област на основата на предложения от областната и общинските администрации. В тази връзка се допълват и функциите на Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие, които ще имат ключова роля при разработването и одобряването на регионалните програми за заетост и обучение.Оценката на подадените проектни предложения трябва да се извърши по методика, одобрена от Комисията по заетостта, включваща критериите: средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната община, както и потребностите на работодателите от работна сила. Комисията по заетостта трябва да одобри проекта на регионална програма за заетост и обучение на областта, като за решението се изготвя протокол.4Регионалните програми трябва да съдържат обосновка на важността на предвидените действия за подобряване на местния пазар на труда, детайлно описание на видовете дейности, периода на тяхното изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, обектите, на които ще работят и др.Целевите групи са: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.Заместник-областният управител Андриян Петров уточни, че общата сума, която се отпуска  за регионалните програми от Министерството на труда и социалната политика е в размер на 7 207 200 лв, а отпуснатите средства за област Смолян в размер на 307 907 лева ни нареждат на шесто място спрямо всички региони в страната, независимо, че сме сред най-малките области.Програмата е с обхват от 15 октомври 2016 година до 31 март 2017 година.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура