Община Девин с важна информация за собствениците на домашни кучета

27 Feb, 2024

Общинска администрация – Девин напомня, на собствениците на домашни кучета, че съгласно ЗМДТ, ЗВМД, ЗЗЖ и Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин имат следните задължения:

1.Да регистрират своя домашен любимец при ветеринарен лекар и да му бъде издаден паспорт;

2.Да регистрират своя домашен любимец с копие на паспорта на едно от следните три места:

Център за административно обслужване – гр. Девин, ул.”Орфей” № 1

Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1

ОП „БКС – ДЕВИН”, ул. „Васил Левски” № 1, етаж 3, стая номер 12.

3.Да подадат декларация в „Местни данъци и такси”, ул. „Орфей” № 1, или в Общината по постоянен адрес, в тримесечен срок от датата на придобиването на куче.

Съгласно разпоредбите на ЗМДТ:

Чл. 55, ал. 1 За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10.00 лв. в служба „Местни данъци и такси” ал. 2 Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВМД/, както следва:

  1. кучета на лица с увреждания;
  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. кучета, използвани за опитни цели;
  4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
  5. кастрирани кучета;
  6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
  8. Съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от ЗВМД и за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Чл. 57, ал. 1 Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

ал. 2 Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета на територията на Община Девин.

Съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин, за административни нарушения по настоящата наредба на виновните лица се налага глоба от 50 /петдесет/ до 500 /петстотин/ лева.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура