Общинският съвет в Неделино ще заседава на 15 февруари

09 Feb, 2024

Общинският съвет в Неделино ще проведе заседание на 15 февруари (четвъртък), съобщи Общинската администрация.

Ето и Дневния ред:

№ в дневния ред ДОКЛАДНА ЗАПИСКА – ВНОСИТЕЛ ОТНОСНО
 1 Кмет на община Неделино Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.
 2 Кмет на община Неделино Утвърждаване броя на кметствата и кметските наместници на територията на община Неделино и определяне на правомощията им.
 3 Кмет на община Неделино Приемане на Бюджета на Община Неделино за 2024 година.
 4 Кмет на община Неделино Даване на съгласие за право на ползване на поземлен имот с идентификатор 51319.503.317 по КК на гр. Неделино, който е съсобствен имот по реда на Закона за общинската собственост за поставяне на преместваеми обекти „Вендинг автомат“ и „Кафеавтомат“.
 5 Председател на ОбС – Неделино Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2023 година.
 6 Зам. кмет на община Неделино Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр.Неделино, област Смолян за 2023г.
 7 Кмет на община Неделино Утвърждаване на датите за провеждане на Двадесет и третия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие-Неделино 6,7 и 8 септември 2024г.
8 Кмет на община Неделино Издаване на Запис на заповед от община Неделино в полза на ПУДООС, във връзка с изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо гр. Мадан“.
9 Кмет на община Неделино Приемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2024 г.
10 Други
Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура