Борино е домакин на среща за развитие на биологичното земеделие

15 Nov, 2023

Община Борино е домакин на информационна среща на тема: Биологично земеделие – възможности за подкрепа на биологичните производители.

Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014-2020.

Събитието е на 15 ноември в залата на Община Борино, като организатор е Националната служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис Девин).

По време на информационната среща участниците ще се запознаят със същността и основните принципи на биологичното земеделие, приложимата нормативна уредба, правилата за биологично производство и системи за контрол.

Присъстващите ще бъдат запознати и с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитието на земеделието в селските райони за периода 2023-2027 година: Биологично растениевъдство, и Биологично пчеларство.

По време на срещата експерти от НССЗ ще отговарят на въпроси от присъстващите.

Във втората част на срещата участниците ще бъдат запознати с основните изисквания при изпълнение на поетите ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура