Модернизират уличното осветление в Пампорово и редица чепеларски села

29 Sep, 2023

Стартира проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и к.к. Пампорово, на територията на община Чепеларе“

На 30.08.2023 г. между Министерството на Енергетиката и Община Чепеларе беше подписан договор № BG-RRP-4.025-0058 (No. ME-C4.I3-54/2023.08.30) за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на проект BG-RRP-4.025-0058 „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и к.к. Пампорово, на територията на община Чепеларе“.

Проектът се финансира по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.

Стойността на проекта е 539 734,80 лв., от които 451 242,80 лв. е предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и 88 492,00 лв. е предоставеното национално съфинансиране, представляващо невъзстановим ДДС.

Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца, но не по-късно от 31.03.2025 г.

Настоящият проект има за цел да повиши енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец, както и обособена зона в к.к. Пампорово (път към хотел „Елина“, път към хотел „Финландия“ и път към ски писта) на територията на община Чепеларе чрез технологично обновление и модернизиране и да подобри условията на живот на местното население, гостите и туристите.

Подцели са:

  1. Намаление на количеството потребена електрическа енергия;
  2. Намаление на емисиите на CO2;
  3. Използване на потенциала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;
  4. Въвеждане на мониторинг на потреблението на електрическа енергия в системите за външно изкуствено осветление;
  5. Повишаване качеството на живот на населението, гостите и туристите на община Чепеларе.

Предвижда се подмяна на осветителите в системите за външно изкуствено осветление с нови и добавяне на допълнителни ефективни LED осветители, подмяна и добавяне на нови стълбове за улично осветление на определени места, замяна на старите електрически захранващи табла (касети) с нови, които осигуряват централизирано автоматизирано управление и мониторинг на потреблението от системите за външно изкуствено осветление, изграждане на 2 бр. централизирани хибридни фотоволтаични станции, които да осъществяват електрозахранването на улични осветители.

Настоящият проект надгражда постигнатото до момента. В рамките на проект, финансиран от международен фонд „Козлодуй“, в гр. Чепеларе и част от к.к. Пампорово са подменени съществуващите улични осветителни уредби с нови енергоефективни светодиодни осветителни уредби.

По проект, финансиран наполовина от Национален доверителен Екофонд, е изградено ново енергоспестяващо улично осветление по пътя към творчески дом „Пампорово – БНТ“ и хотел „Евридика“ в к.к. Пампорово.

С реализирането на настоящия проект всички населени места в община Чепеларе ще разполагат с модерно енергоефективно улично осветление.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура