РИОСВ одобри инвестиционно предложение за добив на полиметални руди

20 Sep, 2023

В изпълнение на Решение на Административен съд – Кърджали, потвърдено с решение на Върховен административен съд, РИОСВ – Смолян одобри инвестиционно предложение: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино”- находище „Китница“ в община Ардино.

Решението е постановено, при спазване на задължителните указания за ново произнасяне на РИОСВ – Смолян, дадени в мотивите на съдебното решение.

При издаването на решението са взети предвид заключенията на вещото лице в назначената по делото съдебно-екологична експертиза, кредитираната от двете съдебни инстанции като обективна и компетентно изготвена.

Припомняме, че процедурата за инвестиционното предложение е стартирала през 2013г. След преценяване необходимостта от извършване на ОВОС е постановено Решение на Директора на РИОСВ – Смолян  за необходимост от извършване на ОВОС.

В хода на процедурата, след три отрицателни оценки на качество на Доклад по ОВОС, процедурата по административното производство е прекратена.

След обжалване от страна на възложителя, решението за прекратяване е отменено от Върховен административен съд, като е разпоредено продължаване на производството по реда на глава шеста от ЗООС от етап след втора отрицателна оценка на ДОВОС.

Производството е продължено, като след извършена оценка на качество на доклада по ОВОС, проведено обществено обсъждане и последвало заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ – Смолян, състояло се на 07.01.2022г. е прието проекто решение за неодобряване на горецитираното инвестиционно предложение, за което е съставен Протокол №01/07.01.2022г.

Протоколът е одобрен от Директора на РИОСВ – Смолян и е издадено Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ-01-01/2022г., с което инвестиционното предложение не е одобрено.

В законоустановения 14-дневен срок, Решението по ОВОС е обжалвано от възложителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд Кърджали, който със свое решение отменя Решението по ОВОС на директора на РИОСВ – Смолян и го връща за ново произнасяне от компетентния орган (РИОСВ – Смолян)

В законоустановения срок, съдебното решение е обжалвано от РИОСВ – Смолян, по реда на АПК пред Върховен административен съд (ВАС), като с окончателното решение на касационната инстанция (Решение № №2234/31.07.2023г. по адм. дело №1181/2023г. по описа на ВАС), се потвърждава решението на Административен съд Кърджали за отмяна на Решението по ОВОС на директора на РИОСВ – Смолян.

В хода на съдебното оспорване и двете съдебни инстанции са приели за законосъобразни и мотивирани заключенията и оценките в изготвената по делото екологична експертиза на вещото лице в подкрепа на оценките и заключенията на експертите, изготвили ДОВОС и ДОСВ, с която се потвърждава, че колектива от експерти, изготвил ДОВОС, правилно е оценил въздействието на инвестиционното предложение върху човешкото здраве и всички компоненти и фактори на околната среда.

Решението е обявено на интернет страницата на РИОСВ-Смолян с линк: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1

 

Източник: РИОСВ – Смолян

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура