Община Смолян успешно реализира проект за ранно детско развитие

12 Sep, 2023

На 30.09.2023 г., Община Смолян, приключва дейностите по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Община Смолян“, Договор за БФП №BG05М9ОР001-2.004-0044-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Проектът се реализира от 01.08.2016 г., като към момента, от предоставяните услуги са се възползвали 1633 Деца и 380 семейства. Общата продължителност на проекта е 86 месеца, като общата стойност е в размер на 1 210 599.10 лева.

Обща цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред децата от община Смолян, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст.

Потребителите на центъра се възползват от услуги за оказване на подкрепа на родителите и подпомагане на децата от 0 до 7 годишна възраст във всички области на развитие, а именно:

  • Ранна интервенция на уврежданията – Целта на услугата е предотвратяване на изоставането и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на деца с увреждания. С предоставянето на услугата се оказва подкрепа на родителите и подпомагане на детето във всички области на развитие. Услугите се извършват от педиатър, социален работник, рехабилитатор, логопед и психолог.
  • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания – Целта е подкрепа на децата с увреждания и техните родители за успешна интеграция в първи клас. В дейността на услугата се включат и родителите, за да се установят и идентифицират създалите се проблеми. Услугата се извършва от специален педагог и от нея се възползват потребителите от услугата Ранна интервенция на увреждания.
  • Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа – дейността се осъществяваше чрез формиране на групи за консултация и подкрепа на родители и бъдещи родители, индивидуална работа с бъдещи родители, семейно планиране и консултиране и се осъществява от екип професионалисти, включващ медиатор, психолог, педиатър, мед. сестра, акушерка, гинеколог, социални работници.
  • Допълнителна подготовка за равен старт в училище – Целта на услугата е да се подобри училищната готовност на децата от целевата група, като се повиши тяхната мотивация, увереност и им се даде равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Услугата се предоставя от педагози, чрез дейността Създаване на летни групи/училища.
  • Здравна консултация за деца – Целта на услугата е редовно проследяване на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, откриване на случаи, в които се забелязва не достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Достъпност за родители на новородени и на деца, които са изолирани и уязвими и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар. Дейността се предлага в кабинета за здравни консултации към Общностния център, намиращ се в град Смолян, кв. Каптажа, ул. „Христо Христов № 31, в здравните кабинети в детските градини в града и населените места в общината. Услугата се извършва от педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор.

Потребителите на Общностен център – гр. Смолян, по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Община Смолян“, ще имат възможност да продължат да ползват услугите в центъра без прекъсване, считано от 01.10.2023 г. по Проект „Бъдеще за децата в Община Смолян, за оказване на подкрепа на родителите и подпомагане на децата от 0 до 7 годишна възраст във всички области на развитие.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура