Община Доспат откри фронт офис за социални услуги

24 Jul, 2023

По Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Доспат“ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0064-C01 от 01.06.2023 г. в сградата на общинска администрация Доспат има разкрит фронт офис намиращ се в близост до административното обслужване и с осигурен достъп за лица с увреждания – стая № 108 в Общинска администрация Доспат.

Офисът е напълно оборудван със средства по Проекта. В разкрития фронт офис гражданите и потребители на социални услуги ще бъдат информирани и консултирани, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване и заплащане.

Назначеният социален работник по проекта оказва съдействие и консултиране за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и. С

лужителят оказва методическа помощ на лицата и при попълване на заявленията за ползване на социални услуги по прилагане на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП, с цел предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на хората от най-уязвимите групи от населението.

За удобство на гражданите офисът ще функционира всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура