Златоградчани ще гласуват с ДА или НЕ на местен референдум

23 Jun, 2023

На 9 юли 2023 год. (неделя) на територията на Община Златоград ще се проведе Местен референдум, на който жителите на Община Златоград могат да гласуват с “ДА” или с “НЕ” на следните въпроси:

 1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоустрояването (улици, водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ такъв?
 2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?
 3. Съгласни ли сте в центъра на града-до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

МОТИВИ:

Местният референдум е форма на пряка демокрация, чрез която гражданите се произнасят по обществено значими въпроси с местно значение, поставени на дневен ред пред обществеността.

Инициативата за провеждане на настоящия местен референдум е по писмено предложение на Инициативен комитет. Местният референдум е одобрен с Решение № З 705/16.05.2023 г. на Общински съвет Златоград.

Мотивите на Инициативния комитет за провеждането на референдума са, че въпросите, които се поставят са от важно обществено значение и решението им ще окаже ключово влияние за развитието на Община Златоград.

ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

 • В изпълнение на чл.30, ал.3, пр.1, ал.6, чл.33, ал.1 и ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Златоград, със свое Решение № З 705 от 16.05.2023г., по протокол № 52 от 16.05.2023г., определи датата на произвеждане на местния референдум – 9 юли 2023 г. (неделя).
 • Денят за гласуване започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч.
 • Когато в 20:00 ч. пред помещенията за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията и се допускат до гласуване след 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч.
 • Гласуването се провежда в избирателните секции в Община Златоград, определени със Заповед № 195 от 18.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград.

РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

 • Право да гласуват на настоящия местен референдум имат гражданите на Община Златоград с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на Община Златоград, през последните 6 месеца преди насрочването на референдума, т.е. 16.05.2023г. Жителите на Община Златоград, само с настоящ адрес, е необходимо да подадат в Общинска администрация Златоград заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни, преди деня на референдума.
 • Гласуването се провежда по актуализирани списъци, издадени от ГД ГРАО.
 • Гласуването се извършва с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на местния референдум съдържа три въпроса и възможните отговори – “ДА” и “НЕ”, изписани с еднакъв шрифт срещу всеки въпрос.
 • Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси, включени в бюлетината за референдума.
 • Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак “Х” или “V” избрания от него отговор “ДА” или “НЕ” за съответния въпрос.
 • Вотът с “ДА” означава, че гласуващият подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
 • Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя предложението, съдържащо се във въпроса.
 • Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, с отразения вот, излиза от кабината, пуска плика в избирателната кутия, след което се подписва в избирателния списък.

Във връзка с насрочения местен референдум на 9 юли 2023 г., Община Златоград информира, че изтичат крайни срокове на 24 юни за:

 1. Подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателно си право в изборното помещение;
 2. Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.

Общинска администрация Златоград организира дежурство от 09,00 ч. до 17,00 ч., на 24.06.2023 г. (събота), в Центъра за административно обслужване на адрес гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, за да могат желаещите да подадат съответното заявление.

 

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура