Община Златоград с информация относно кандидатстването за соларни системи

15 May, 2023

Община Златоград уведомява жителите, че е отворена за кандидатстване процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (С4.I2) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

  • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

  • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

По Инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ е предвиден общ бюджет от 240 млн. лв. (140.0 млн. лв. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 100.0 млн. лв. национално и частно съфинансиране), който ще бъде разпределен поетапно. По настоящата процедура е определен планиран размер на инвестицията от общо 80 млн. лв., като останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен през 2023 г.

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:

  • Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;
  • Максимален размер на финансиране за предложение по:

– Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

– Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

За да бъде допустим, Кандидатът по процедурата трябва да отговаря на следните критерии:

1) Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище – еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;

2) Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които

Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51 % идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата;

3) Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;

4) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

5) Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;

6) На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

7) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);

В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);

При подаване на документите за кандидатстване Кандидатът декларира посоченото обстоятелство, като в процеса на изпълнение на инвестицията СНД може да прави проверка за верността на декларираното обстоятелство и/или изиска от Кандидата документи за удостоверяване истинността на декларираните данни.

9) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);

10) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;

В случай че Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда следва да има:

  • при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5 за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация);
  • при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5 за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадено на или след 20.01.2023 г. проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части “Конструкции”, “Електро” и/или “ОВК” с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава).

11) Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5), която/които включва/т:

  • ценовите параметри на доставката и монтажа и
  • данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.

12) Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 10 ноември 2023 г.

Кандидатите могат да задават въпроси чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел „Разяснение по процедурата”, към процедура BG-RRP-4.026 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Отговорите на въпросите на Кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020 и на интернет страницата на СНД (МЕ, https://www.me.government.bg/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура