Населението на област Смолян намалява с тревожни темпове

15 May, 2023

Много тревожната тенденция за намаляване на населението в Смолянския регион продължава.

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Смолян в края на 2022 г. е 93 354 души.

В сравнение с предходната година населението намалява със 1 798 души, или с 1.9% (при 0.5% за страната), става ясно от данните на Отдел “Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро “Юг“.

Демографската картина на област Смолян през 2022 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява се броят на изселените и заселените.

Мъжете са 44 674 (47.9%), а жените – 48 680 (52.1%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 090 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 50 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 946, или 27.8% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.9 процентни пункта, а спрямо 2015 г. увеличението е със 6.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32.3%, а на мъжете – 22.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (43.0%), Чепеларе (32.0%), Неделино (31.9%), Борино (30.9%) и Девин (30.2%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 23.0%, Рудозем – 23.3% и Мадан – 25.3%.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 10 120, или 10.8% от общия брой на населението.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 13.1%, Смолян – 11.7%, Доспат – 11.5% и Мадан – 11.4% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 5.4%.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост  е 63.0%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. За сравнение през 2005, 2010 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 39.2,  41.1 и 48.7%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 57.7%, отколкото в селата – 70.7%.

Най-неблагоприятно е съотношението в община Баните (93.9%), следвана от Чепеларе (71.2%), а най-благоприятно – в общините Доспат – 52.7% и Рудозем – 57.2%. За страната този показател е 60.4%, а за София (столица) – 51.4%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 43.0 години през 2010 г. нараства на 45.8 години през 2015 г. и достига 48.8 години в края на 2022 година.

Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 46.5 години, а в селата – 51.5 години.

Към 31.12.2022 г. в градовете живеят 53 564, или 57.4%, а в селата – 39 790, или 42.6% от населението на областта. За страната процентите са съответно 73.6 и 26.4.

Към края на 2022 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 – села. Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение.

Към края на годината населените места без население са 9. Най-голям брой населени места без население има в община Смолян.

В 95, или в 39.6% от населените места живеят под 50 души. С население над 5 хил. души са три града в областта и в тях живее 38.6% от населението.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура