Укрепват общинския капацитет на Борино

16 Mar, 2023

От 03.02.2023г. стартира проект № BG05SFPR002-2.002-0090, “Укрепване на общинския капацитет на Община Борино” по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 8 467.00 лв. /осем хиляди четиристотин шестдесет и седем лева/. Срокът за изпълнение на проекта е 7 месеца.

Обща цел: Целта на настоящия проект е подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Кратко описание на проектното предложение: Проект “Укрепване на капацитета на община Борино” предвижда подкрепа в изпълнението на правомощията на община Борино по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП).

Подкрепата ще се състои в наемане на нов служител, обучение и супервизия. На трудов договор ще бъде назначен един служител за период до 6 месеца.

Към настоящия момент, община Борино в качеството си на доставчик предоставя услугата “Лична помощ” и услугата “Асистентска подкрепа”, организира и ръководи дейностите по предоставянето на услугите – провеждане на разяснително- информационна дейност; сключване и прекратяване на трудови договори с асистентите; поддържане индивидуално досие на всеки ползвател; представяне на отчет за предоставената лична помощ, въз основа на отчетите на асистентите на личната помощ; поддържане на актуален списък за кандидатите за асистенти; поддържане на регистър за жалбите и сигналите; посредничество за уреждане на споровете между ползвателя на съответната услуга и неговия асистент; извършване на мониторинг на услугите; заплащане на асистентите възнаграждение въз основа на брой отработени часове; изготвяне на отчети за броя на ползвателите и др.

По ЗСУ общината отговаря за спазване на стандартите за качество на социалните услуги на територията на общината, които се финансират със средства от държавния бюджет, извършва насочване и осъществява контрол и мониторинг. Община Борино е малка община, не разполага с необходимия капацитет и не е възможно всички задължения и отговорности да бъдат изпълнени в пълнота.

Съгласно определеният размер на БФП по общини, може да бъде наето едно лице на трудов договор за период до 6 месеца.

В същото време има необходимост от провеждане на обучение и супервизия. В дейностите по проекта ще бъдат включени общо 3 служители.

 

Проект „Укрепване на капацитета на община Борино“, Договор №BG05SFPR002-2.002-0090-С01 Осъществява се с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура