РИОСВ-Смолян разпореди проверки на замърсени с отпадъци площи

16 Mar, 2023

В съответствие с приоритетната национална политика по засилен контрол над нерегламентираните изхвърляния на отпадъци, РИОСВ – Смолян разпореди в срок до 31 март 2023 година, общините да извършат проверки за наличие на замърсени с отпадъци площи, включително на речните легла и прилежащите територии на реките.

При установяване на такива площи, общините са длъжни да организират тяхното почистване, посочват от екоинспекцията.

След изтичане на срока на предписанията, експерти ще извършват проверки на място, като при неизпълнение на дадените предписания,  ще се предприемат административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

РИОСВ – Смолян проведе срещи с местната власт за набелязване на мерки, свързани с недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, разделно събиране, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци в териториалния обхват на инспекцията.

Набелязаните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки включват засилен контрол за установяване на нерегламентирани замърсявания, своевременното им почистване и предотвратяване на повторното им възникване, подобряване на системите за разделно събиране, разширяване на изградената от общините система за видеонаблюдение на проблемни участъци и други.

Като основна превантивна мярка за намаляване количествата на депонираните и нерегламентирано изхвърлените отпадъци, от общините беше приет подход към повишаване информираността на населението и знанията на младите хора по отношение на управлението на отпадъците и проблемите в опазването на околната среда.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура