До 28 април Община Смолян приема заявления за смяна на отоплителните уреди

10 Mar, 2023

Поради големия интерес за участие в проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ е обявен нов прием.

След проведените обществени поръчки са формирани и икономии. Администрацията отправи искане за допълнително финансиране от Управляващия орган на ОПОС.

Заявлението за участие, заедно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие.

Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: merki.smolyan@gmail.com.

Допустими кандидати са домакинства, които към настоящия момент се отопляват с уреди на дърва и/или въглища.

Изискуемите документи за кандидатстване са:
Заявление по образец и Специализиран въпросник; Документ за собственост на жилището – ( Нотариален акт, договор за покупко-продажба).

Ако правото на собственост се основава на реализирано право на строеж, следва да се представи не само документ, удостоверяващ наличието на отстъпено право на строеж, но и документ, удостоверяващ, че то е надлежно упражнено: документ за въвеждане в експлоатация на основание чл.177, ал.2 или 3 от ЗУТ, удостоверение по чл.202, ал. 1 от ЗУТ, удостоверение по § 16, ал.1 или § 127, ал.1 от ЗУТ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ право на собственост въз основа на реализираното право на строеж.
Заявленията получени от настоящият прием ще бъдат разглеждани извън досега приетите и ще бъдат на отделно класиране.

Приоритетно ще бъдат финансирани заявленията подадени до 07.05.2021 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие 28.04.2023 г.

Досега са монтирани над 650 уреди на пелети и над 200 климатика. Този проект е от важните за Общината, финансиран е по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, № BG16M1OP002-5.003-0004.

 

Снимки: Община Смолян

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура