Община Борино продължава да предоставя топъл обяд

23 Jan, 2023

Община Борино уведомява жителите, че е подписан Административен договор с Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на социалния проект „Топъл обяд” по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Общата стойност на Договора възлиза на 286 368 лв. (двеста осемдесет и шест хиляди, триста шестдесет и осем лева) за период от 15 месеца/или от 01.10.2022 г. до 31.12.2023 г.

Ще се изпълняват следните допустими дейности:

1.Определяне на целевите групи

2.Приготвяне на топъл обяд

3.Предоставяне на топъл обяд.

4.Реализиране на съпътстващи мерки.

Всеки, който желае може да кандидатства. Допустимите целеви групи са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от Наредбата, както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

Жителите могат да се обърнат за повече информация към служителите в сградата на Общинска администрация Борино стая №4, ет. 1 от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Приемът ще се осъществява във всеки един момент и ще се включват потребители до запълването капацитета на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ!!!

Проектът ще се финансира от Европейски социален фонд + по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура