Община Доспат обяви две свободни работни места за медицинска сестра

04 Oct, 2022

Община Доспат обявява 2 свободни работни места  за длъжността медицинска сестра в кабинет „Детско и училищно здравеопазване“.

 1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Област на дейност: – Здравеопазване
В учебните и детски заведения наблюдава състоянието на болни деца и ученици и ги подготвя за консултации и лечение.
1.2. Изисквания за заемане на длъжността.
•    Организира провеждането на всички видове здравни мероприятия /сутрешен филтър във всички групи и класове, класни стаи, кабинети, текуща дезинфекция, поддържане на ред и хигиена в сградата и двора/ на образователните институции;
•    Осъществява лечебно-охранителен режим, съгласно нормативните актове на Министерство на здравеопазването;
•    Осъществява качествено приемане и санитарна обработка на болните в образователните институции;
•    Извършва неотложна медицинска помощ, съгласно компетентността си;
•    Води и съхранява медицинската документация;
•    Организира и осигуряването и поддържането на висок санитарно-хигиенен порядък в образователните институции ;
•    Спазва стриктно инструктивните материали на Министерството на здравеопазването в борба с вътре сградните инфекции;
•    Планира, осигурява и участва в извършването на имунизации и ваксини;
•    Участва в просветно-здравната дейност за повишаване на здравната култура на децата и учениците
•    Повишава непрекъснато личната си квалификация чрез/обучения, курсове, семинари и др./;
•    Контролира качеството на хранителните продукти и хигиената на склада;
•    Съвместно с учителите по указание на лекар, организира децата и учениците закаляване и контролира закаляването им;
•    Проверява медицинските документи на новоприетите деца и ученици и се информира за някои особености в здравословното състояние им-алергични прояви, контакти с хронично болни членове в семейството и др.;
•    Организира и/или съпровожда децата и учениците до лекар;
•     Организира и контролира извършването на антропометрични измервания на децата и учениците в образователните институции и нанася данните в личните амбулаторни карти;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно специално, висше, ОКС „специалист” или приравненото към него полувисше образование;
1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието: специалност- медицинска сестра
1.5.  Допълнителни изисквания: – инициативност, творчески умения, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:
2.1. Заявление (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
2.3.  Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, ако е приложим.

3. Етапи:
3.1. Подбор по документи.
3.2. Събеседване с допуснатите кандидати:
След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание  чл.67 ал.1 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

4. Срок и място за подаване на документите.
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в центъра за административно обслужване на гражданите, ет.1, стая 103, в сградата  на община Доспат в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса. Обявата се публикува: и на сайта на Община Доспат. Кандидатите подават документи в запечатан плик, върху който са изписани имената на кандидата, електронна поща и телефон.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Доспат и на официалният сайт на община Доспат: www.dospat.bg.

За справка – тел.: 0898 572 501

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура