Община Чепеларе удължава приема за топъл обяд

04 Oct, 2022

Община Чепеларе подготвя проект за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Процедурата „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретна цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

С цел обхващане на по-голяма част от населението, което се нуждае от топла храна срока за събиране на заявления се удължава до 07.10.2022 г.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура