Екофонд финансира покупката на електромобили от общините

04 Oct, 2022

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) продължава приема на формуляри по схемата за закупуване на електрически превозни средства.

В началото на годината са постъпили нови средства от приходи от продажби на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг по реда на Наредба №1 от 04.03.2015 г.

Целта на Схемата за насърчаване на използването на електрически превозни средства(СЕМ) е да допринесе за изпълнение на политиките на страната в три направления на опазване на околната среда:

  • Подобряване качествата на атмосферния въздух;
  • Намаляване на емисиите на парникови газове;
  • Намаляване нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Допустимите бенефициери по схемата са централната администрация и нейните териториални подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която то се закупува. Изисква се доставчикът да е избран в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:

  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1;
  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
  • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове), категория М1 или N1
  • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

До момента са отправяни десет покани за прием на документи по СЕМ на ИПК, като настоящата е единадесета. В рамките на изминалите покани за прием по Схемата са подадени 123 (сто двадесет и три) проектни предложения, като от тях 68 (шестдесет и осем) проекта със стойност на изплатената субсидия – 1 350 103 лв. са окончателно изпълнени, другите са в различна фаза на изпълнение.

По изпълнените проекти са закупени 37 (тридесет и седем) изцяло електрически превозни средства категория М1 или N1, 8 (осем) plug-in хибридни електрически превозни средства категория M1 и N1, 22 (двадесет и две) изцяло електрически превозни средства категория L7e и 1 (едно) изцяло електрически превозно средство (ван), категория М1.

Общият размер на средствата за финансиране на проекти по СЕМ на ИПК, за които не са одобрени формуляри за кандидатстване, съгласно одобрения бюджет на НДЕФ за 2022 г. е в размер на близо 900 000 лв.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Документи“, към Инвестиционна програма за климата – електромобили на сайта на НДЕФ – http://ecofund-bg.org

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 3.10.2022 г. и е с краен срок на приемане на документи 04.11.2022 г.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура